Hà Nội, Chủ nhật Ngày 23/09/2018

Tây Ninh: Đẩy mạnh phối hợp bảo vệ môi trường

Theo Báo TN&MT, 09:38 14/11/2017

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Tây Ninh ký kết Chương trình phối hợp về BVMT với các đơn vị liên tịch.

Đối với từng đơn vị liên tịch, Sở TN&MT đều có chương trình phối hợp riêng phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Từng đơn vị liên tịch xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện BVMT cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ

Theo Sở TN&MT Tây Ninh, trong giai đoạn 2013 - 2016, Sở TN&MT Tây Ninh đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về công tác BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 19/6/2009 về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Song song đó, tăng cường tuyên truyền phổ biến Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 09/03/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường… đến các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể, Sở TN&MT Tây Ninh đã phối hợp hướng dẫn, góp ý và thẩm định kế hoạch BVMT và dự trù kinh phí triển khai thực hiện hàng năm của các tổ chức chính trị - xã hội; cử cán bộ trực tiếp giảng bài, tập huấn do các đoàn thể tổ chức; tổ chức trên 18 lớp tập huấn, tuyên truyền, giáo dục về môi trường, nông thôn mới với sự tham dự của 1.200 người tham dự, gồm: cán bộ Phòng TN&MT các huyện, thành phố; cán bộ các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh; Hội viên các tổ chức chính trị - xã hội…

Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ mang tính chất giáo dục về BVMT, bảo vệ đa dạng sinh học như: Cuộc thi ảnh “Ống kính xanh và Nông thôn ngày mới”; Hội thi Rung chuông vàng, Tôi yêu tổ quốc; Hội thi Tìm hiểu ngày môi trường thế giới; Hội thi Vẽ tranh môi trường; Hội thi Thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới...

Ngoài ra, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011 - 2015 và phương hướng giai đoạn 2016 - 2020 với sự tham dự của khoảng 300 khách mời; tổ chức khen khen thưởng cho 60 tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác BVMT giai đoạn 2011 - 2015, trong đó có các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Tây Ninh.


Sở TN&MT Tây Ninh cũng đã chủ trì, phối hợp với Sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày lễ về môi trường hàng năm như Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn với các hoạt động: ra quân tổng vệ sinh, thu gom xử lý rác, trồng cây xanh…; tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, thu hút hàng ngàn người tham gia, mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

Lãnh đạo Sở TN&MT Tây Ninh cho biết: Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ TN&MT, của UBND tỉnh Tây Ninh, Sở TN&MT cùng các đơn vị ký kết liên tịch đã tích cực triển khai thực hiện Chương trình phối hợp về BVMT giai đoạn 2013 - 2016 bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng như: tổ chức các lớp tập huấn quản lý Nhà nước về môi trường cho cán bộ quản lý các cấp và các doanh nghiệp, triển khai các đề tài, dự án về môi trường, tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường hàng năm.

Cùng với đó, chủ động lồng ghép các nhiệm vụ về BVMT vào các chương trình, kế hoạch công tác và kết hợp giáo dục, tuyên truyền gắn liền với xây dựng mô hình mẫu về BVMT để nhân rộng, triển khai một cách hiệu quả… Qua các hoạt động nêu trên, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia BVMT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cộng đồng trong xã hội hóa công tác BVMT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đẩy mạnh phối hợp thực hiện

Củng theo Sở TN&MT Tây Ninh, trong giai đoạn 2017 - 2020, Sở TN&MT Tây Ninh cùng các đơn vị ký kết liên tịch tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về BVMT trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Chi thị số 29-CT/TW ngày 21/01/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW và các văn bản quy phạm pháp luật về BVMT.

Song song đó, tham gia thúc đẩy công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh truyền thông, huy động mọi lực lượng xã hội vào việc BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, khai thác sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên góp phần phát triển bền vững; nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về TN&MT cho các thành viên, hội viên thuộc các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; đẩy mạnh phối hợp giữa Sở TN&MT với các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh về BVMT.

Sở TN&MT Tây Ninh cùng các đơn vị ký kết liên tịch cũng xác định nội dung trọng tâm của Chương trình phối hợp về BVMT giai đoạn 2017 - 2020 là tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức nhằm trang bị các kiến thức về BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên cho các cán bộ, thành viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tham gia tổ chức các hoạt động cụ thể về quản lý sử dụng tài nguyên và BVMT, phù hợp với điều kiện địa phương; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; xây dựng và ứng dụng các mô hình, cách làm có hiệu quả về tài nguyên và môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.


Và nghiên cứu, tổng kết thực tiển, biên soạn tài liệu, ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân; tổ chức tập huấn cho cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, trách nhiệm, kỹ năng tổ chức, hướng dẫn cộng đồng dân cư xây dựng ý thức chủ động, tích cực trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu tại các khu dân cư.

Mặt khác, triển khai chương trình toàn dân tham gia BVMT với yêu cầu thực hiện các nội dung, giải pháp quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu ở các khu dân cư; hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thường xuyên thu thập ý kiến nhân dân; phát huy sức mạnh cộng đồng trong thực hiện và giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch, Sở TN&MT Tây Ninh xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp về việc thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2016 - 2020 giữa Sở TN&MT với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Tỉnh đoàn Tây Ninh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh và Hội Người cao tuổi Tây Ninh.

Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh sẽ cụ thể hóa nội dung và hình thức hoạt động, đồng thời chủ động phối hợp với Sở TN&MT Tây Ninh triển khai các hoạt động BVMT. Sở TN&MT hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo Chương trình phối hợp hàng năm, đồng thời cùng với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả hoạt động.

Hàng năm, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh cũng sẽ xây dựng kế hoạch và kinh phí thực hiện trình Sở TN&MT Tây Ninh để tổng hợp chung vào Kế hoạch Bảo vệ môi trường của tỉnh, nguồn kinh phí thực hiện các chương trình phối hợp của các đơn vị được Sở Tài chính thống nhất và phân bổ trực tiếp cho các đơn vị thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Tây Ninh: Đẩy mạnh phối hợp bảo vệ môi trường tại chuyên mục Tin nhanh môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Tin nhanh môi trường