Hà Nội, Thứ Ba Ngày 24/04/2018
Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNN đã đề xuất quy định về đối tượng, hình thức chi trả, mức chi trả và số tiền chi trả dịch vụ MT rừng.
1 2 3 4 5 ... 8