Chủ nhật, 03/07/2022 18:55 (GMT+7)

Các trường đại học công lập quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị

Hà Anh -  Thứ tư, 25/05/2022 10:32 (GMT+7)

Sáng ngày 24/05 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo khoa học “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay”.

tm-img-alt
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội thảo

Chủ trì hội thảo có PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS.TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS. Mai Đức Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: “Trong lịch sử gần 100 năm thành lập của Đảng và hơn 35 năm đổi mới đất nước, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là kim chỉ nam để Việt Nam thực hiện sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử thoái hóa, biến chất vẫn đã và đang lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội cùng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên… để tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Chính vì vậy, ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Có thể nói, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị trong đó có trách nhiệm của Đảng bộ các trường đại học. Đảng bộ Trường đại học có chức năng lãnh đạo toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và công tác quần chúng của đơn vị… do đó có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

“Với tính cấp bách nêu trên, đòi hỏi chúng ta phải luôn nhạy bén, tỉnh táo để kịp thời nhận diện, cảnh báo và sớm ngăn chặn sự len lỏi của các quan điểm sai trái thù địch, các học thuyết tư sản phương Tây đang tìm mọi cách xâm nhập, phá hoại chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đời sống văn hoá, đạo đức của xã hội.

Bởi vậy, trước hết để thực hiện sứ mệnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi hỏi chúng ta phải vận dụng và phát triển sáng tạo nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với tổng kết thực tiễn để làm phong phú lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cơ sở củng cố và phát triển toàn bộ ý thức hệ của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Điều này đặt ra trách nhiệm rất lớn cho toàn Đảng và toàn bộ hệ thống chính trị một trọng trách to lớn bảo vệ nền tảng tư tưởng, cũng tức là trọng trách giữ vững nền tảng tư tưởng để chúng ta thực hiện được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện ước mơ cháy bỏng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, PGS, TS. Mai Đức Ngọc nêu.

Hội thảo khoa học “Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay” được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền nằm trong khuôn khổ các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị trong toàn bộ hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận của các nhà khoa học ở trong và ngoài Học viện về các chủ đề khác nhau, xung quanh nội dung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, để từ đó đề xuất những giải pháp cho việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ trường đại học công lập trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hội thảo đề cập đến các vấn đề cụ thể như: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của Đảng bộ trường đại học công lập lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những biện pháp nhằm phát huy nhân tố tích cực, khắc phục và hạn chế ảnh hưởng của các nhân tố tiêu cực đến sự lãnh đạo của Đảng bộ trường đại học công lập trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 35; vấn đề lãnh đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng và đào tạo, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt; lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và sinh viên thực hiện Nghị quyết 35 của Đảng bộ trường đại học công lập...

Tại Hội thảo, rất nhiều các bài tham luận đến từ đại diện các trường đại học công lập đã nêu lên những ý kiến về thực trạng cũng như những giải pháp của trường trong việc thực hiện Nghị quyết 35, bảo vệ nền tâng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điể m sai trái, thù địch hiện nay.

Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Thái Sinh, Chính uỷ Học viện Biên phòng với bài tham luận “Đảng bộ Học viện Biên phòng lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”;

PGS.TS.NGND. Nguyễn Trọng Cơ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tài chính với bài tham luận “Đảng bộ Học viện Tài chính lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên hiện nay”;

GS,TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc với bài tham luận “Đảng bộ Học viện Dân tộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho đảng viên và quần chúng tại Học viện”;

PGS, TS. Lâm Quang Đông, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ngoại ngữ - ĐHQGHN với bài tham luận “Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, Đảng viên, sinh viên tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”.

Đồng chí Cao Minh Công, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Lý luận chính trị, Đại học Kiểm sát Hà Nội với bài tham luận “Đảng bộ trường Đại học Kiểm sát Hà Nội lãnh đạo công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, sinh viên góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay”;

PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền với bài tham luận “Đảng bộ đại học công lập lãnh đạo phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng - nghiên cứu trường hợp mô hình CLB Truyền thông trẻ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền”….

Kết quả của Hội thảo là luận cứ khoa học hữu ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và tại các Đảng bộ trường đại học công lập nói chung.

Hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà khoa học, giảng viên, cán bộ nghiên cứu, học viên, nghiên cứu sinh trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm quý báu, từ đó tạo ra bước chuyển mới trong việc xây dựng, phát triển, phối hợp các lực lượng bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch tại Đảng bộ Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói riêng và ở Đảng bộ trường đại học công lập nói chung trong những năm tới.

Bạn đang đọc bài viết Các trường đại học công lập quán triệt và thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khóa phanh an toàn cho thang máy
Với mong muốn đảm bảo an toàn cho người đi thang máy, anh Ninh Đức Thanh, một người thợ cơ khí ở Thanh Hóa đã chế tạo thành công khóa phanh có khả năng tự động chặn giữ thang máy khi xảy ra sự cố như đứt cáp.