Thứ tư, 06/12/2023 17:56 (GMT+7)

Đắk Nông: Nhiều vướng mắc liên quan đến dự án chợ Gia Nghĩa

Trần Quỳnh -  Thứ hai, 02/10/2023 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố Gia Nghĩa vừa có Báo cáo số 543/BC-UBND gửi UBND tỉnh Đắk Nông về tình hình thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến dự án chợ Gia Nghĩa.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông về việc xử lý các vướng mắc liên quan đến dự án chợ Gia Nghĩa tại Thông báo số 1213/TB- VPUBND ngày 10/10/2022, Thông báo số 249/TB-VPUBND ngày 08/3/2023 và Thông báo số 619/TB-VPUBND ngày 23/5/2023, UBND thành phố đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phòng: Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế, Tài chính –Kế hoạch, Quản lý đô thị phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được giao, từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan dự án chợ Gia Nghĩa như:

Xác định cụ thể diện tích thửa đất dự kiến đấu giá, xác định ranh mốc ngoài thực địa; rà soát và điều chỉnh quy hoạch đô thị của dự án; cập nhật kế hoạch sử dụng đất của dự án vào Kế hoạch sử dụng đất của thành phố năm 2022, 2023 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2025-2030; kiểm tra, xử lý các vi phạm về xây dựng tại dự án chợ Gia Nghĩa; hoàn trả kinh phí mà Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ đã tạm ứng bồi thường giải phóng mặt bằng; xử lý tài sản trên đất do Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ đã đầu tư xây dựng trên phần diện tích chưa được giao đất, cho thuê đất; rà soát tổng hợp danh sách các hộ dân đang sinh sống trong phạm vi giải phóng mặt bằng phần diện tích 1.792,5m để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ Gia Nghĩa và xác định quy mô dự án chợ Gia Nghĩa.

tm-img-alt
tm-img-alt
Báo cáo của UBND thành phố Gia Nghĩa gửi UBND tỉnh Đắk Nông

Hiện nay, việc xử lý các vướng mắc liên quan đến dự án chợ Gia Nghĩa còn một số nhiệm vụ chưa thực hiện được đó là: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị; xử lý tài sản trên đất do Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ đã đầu tư xây dựng trên phần diện tích đất chưa được giao đất, cho thuê đất; hoàn trả nguồn kinh phí bồi thưởng, giải phóng mặt bằng mà Công ty Cổ phần Xây dựng GIO đã tạm ứng để chi trả cho các hộ dân tại dự án chợ Gia Nghĩa.

Đối với việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết và quy hoạch sử dụng đất: Sau khi khôi phục mốc giới của phần đất đã giải phóng mặt bằng thi phần diện tích 5,794m2 gồm có: Khoảng 3.543,06m2 có quy hoạch sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ (trong đó, khoảng 2.679m2 thuộc quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa là đất công cộng: 864.06m2 thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chỉ tiết chỉnh trang tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 1, khu đô thị số 2 phía Tây hồ Trung tâm là đất ở và đường giao thông); 782,52m2 là đất tái định cư và phần diện tích 1.464,94m2 quy hoạch làm đường giao thông và quy hoạch đất ở.

Đối chiếu với điều kiện tổ chức đấu giá tại khoản 1, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 quy định “Đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước” và tại điểm d, khoản 1, Điều 118 quy định: “Sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp”.

Như vậy, để tổ chức đấu giá đối với phần đất đã giải phóng mặt bằng chưa được giao đất phần diện tích 5.794m2 thì diện tích đất đó phải thuộc quy hoạch đất thương mại, dịch vụ; có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt và tài sản trên đất phải thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương theo đúng quy định. Đối với phần diện tích 1.792,5m2 có một phần diện tích phù hợp với quy hoạch chung đô thị và quy hoạch sử dụng đất, phần còn lại hiện đang có kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị là đất ở.

Căn cứ khoản 4, Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 11, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định điều kiện lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất...

Dự án chợ Gia Nghĩa thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh chuyển tiếp sang năm 2023 chưa quá thời hạn 03 năm đã được HĐND tỉnh Đắk Nông thông qua tại Nghị quyết số 64/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên hiện nay phần đất trên có một phần diện tích có quy hoạch sử dụng đất là đất ở, quy hoạch đô thị là đất ở. Như vậy, để lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất đối với phần đất dự kiến lựa chọn nhà đầu tư, thì cần phải điều chỉnh quy hoạch chung đô thị từ đất ở sang đất công cộng và tiến hành cập nhật lại kế hoạch sử dụng đất.

Hiện nay, việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết chỉnh trang đô thị tỷ lệ 1/500 khu đô thị số 1, số 2 hồ Trung tâm, phường Nghĩa Thành tại khu vực dự án chợ Gia Nghĩa đang được triển khai thực hiện các bước cuối cùng theo Thông báo kết luận số 807-TB/ThU ngày 12/7/2023 của Thường trực Thành ủy Gia Nghĩa. Sau khi quy hoạch chi tiết được điều chỉnh, UBND thành phố sẽ tiến hành các bước tiếp theo để tổ chức đấu giá phần diện tích 5.794m2; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với phần diện tích 1.792,5m2.

Đối với việc xử lý tài sản và hoàn trả kinh phí tạm ứng trên phần diện tích đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất (5.794m²):

Trên phần đất chưa được giao đất, cho thuê đất, Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ đã xây dựng công trình hoàn chỉnh. Mặc dù, Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ có cam kết “Trong trường hợp nếu không trúng đấu giá quyền sử dụng đất phần diện tích này, thì Công ty sẽ chấp nhận giá trị các hạng mục công trình đã xây dựng là 0 đồng; đồng thời cam kết sẽ tự nguyện hoàn trả lại mặt bằng cho doanh nghiệp khác trúng đấu giá. Công ty sẽ không yêu cầu Nhà nước hay doanh nghiệp khác trúng bồi thường hay khiếu nại bất kỳ một vấn đề gì khác có liên quan" tại Công văn số 46/CV-GIQ ngày 15/5/2023.

tm-img-alt
UBND thành phố Gia Nghĩa đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến đối với phần diện tích xây dựng đã được cấp phép cho nhà đầu tư nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với dự án chợ Gia Nghĩa giai đoạn 2

Tuy nhiên, do trên phần diện tích đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất có tài sản gắn liền với đất và thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ, không thuộc sở hữu của Nhà nước; cần thực hiện xử lý tài sản trên đất này trước khi tổ chức đấu giá để đảm bảo theo quy định tại khoản khoản 1, Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 quy định “Đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước". UBND thành phố không có cơ sở pháp lý để xử lý tài sản của Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ.

Mặt khác, trường hợp xác định đây là tài sản công thì tài sản này có giá trị xây dựng lớn nên vượt ngoài thẩm quyền quyết định của UBND thành phố theo quy định tại Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông và Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phân cấp thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của HĐND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 3726/UBND-KT ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc quản lý, xử lý và tổ chức bản tài sản cộng (theo số liệu Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ cung cấp tại Công văn số 50/CV-GIO ngày 02/8/2023 thì giá trị tài sản mà Công ty đã đầu tư xây dựng trên phản diện tích chưa được giao đất, cho thuê đất khoảng: 17.683.887.080 đồng).

Đối với việc hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng của phần đất có diện tích 5.794m2 chưa được giao đất, cho thuê đất đã được Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ ứng vốn chi trả với tổng số tiền là 21.941.057.495 đồng. Trên cơ sở hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 606/STC-ĐT ngày 21/3/2023, UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông hướng dẫn việc bố trí kế hoạch vốn, làm cơ sở hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng cho Nhà đầu tư đã tạm ứng để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân liên quan đến dự án chợ Gia Nghĩa trước khi thực hiện tổ chức đấu giá.

Hiện nay, UBND thành phố đang xây dựng phương án đấu giá với phần diện tích đất chưa được giao đất, cho thuê đất. Qua tính toán sơ bộ phần diện tích 5.794m2, sau khi loại trừ diện tích đất bố trí tái định cư, đất quy hoạch làm đường giao thông (đường Tôn Đức Thắng) UBND thành phố dự kiến tổ chức đấu giá đối với phần diện tích còn lại khoảng 3.543,06m2 (sau khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch đô thị) ước tính giá trị khu đất dự kiến tổ chức đấu giá nêu trên vào khoảng 102,04 tỷ (đất thương mại dịch vụ; hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2023 là K=1,8; vị trí khu đất theo bảng giá đất: 20 triệu đồng/m”. Dự kiến giá trị sơ bộ khoảng 3.543,06m x 1,8 × 20.000.000 đồng/m x 80% = 102.040.128.000 đồng).

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thì với giá trị khu đất ước tính khoảng 102,04 tỷ thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Do đó, để công tác tổ chức đấu giá khu đất trên được đảm bảo theo đúng quy định, UBND thành phố đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến của Ban Thường vụ Tính ủy cho chủ trương bán đấu giá.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 619/TB- VPUBND ngày 23/5/2023; trong đó giao UBND thành phố “thời gian hoàn thành việc xử lý các vướng mắc, tiến hành thực hiện đấu giá, đấu thầu chậm nhất trước ngày 31/8/2023 phải hoàn thành”. Tuy nhiên, căn cứ các quy định hiện hành, UBND thành phố dự kiến thời gian hoàn thành việc tổ chức đấu giá là 88 ngày (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tư pháp), đấu thầu là 97 ngày (theo quy định của Luật Đấu thầu) sau khi xử lý xong các vướng mắc liên quan dự án chợ Gia Nghĩa. Do đó, UBND thành phố không đủ thời gian để hoàn thành xong nhiệm vụ trước ngày 31/8/2023 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tinh.

Việc rà soát, tổng hợp danh sách các hộ dân đang sinh sống trong phạm vi giải phóng mặt bằng phần diện tích 1.792,5m2 để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ Gia Nghĩa: Qua rà soát, tổng số các hộ dân sinh sống trong phạm vi giải phóng mặt bằng phần diện tích 1792,5m2, để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chợ Gia Nghĩa gồm 11 hộ dân, trong đó 07 hộ có nhà trên đất và dự kiến sẽ bố trí khoảng 12 lô đất tái định cư.

Quy mô dự án chợ Gia Nghĩa Ngày 05/7/2023 UBND thành phố đã có Công văn số 1430/UBND-KT gửi Sở Công thương về việc xin ý kiến việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với diện tích đất thuộc khu vực chợ truyền thống thuộc dự án chợ Gia Nghĩa. Theo ý kiến của Sở Công thương tại Công văn số 958/SCT-QLTM ngày 07/7/2023 thì “việc bố trí bộ phận kinh doanh không thường xuyên tại các dự án đầu tư xây dựng chợ là cần thiết phải thực hiện theo quy định”. Do đó, để đảm bảo quy mô dự án chợ Gia Nghĩa theo đúng quy định, UBND thành phố đề xuất tiếp tục thực hiện đấu thầu phần diện tích 1.792,5m2.

Từ nội dung trên, UBND thành phố Gia Nghĩa đề xuất UBND tỉnh Đắk Nông thống nhất gia hạn thêm thời gian hoàn thành việc tổ chức đấu giá, đấu thầu để UBND thành phố có thời gian thực hiện các nhiệm vụ được giao với các lý do: Chưa có cơ sở để xử lý tài sản mà Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ đã đầu tư xây dựng trên phần diện tích chưa được giao đất, cho thuê đất; trình tự thủ tục, thời gian hoàn tất việc đấu giá, đấu thầu theo quy định mất rất nhiều thời gian; chưa thực hiện hoàn trả kinh phí bồi thưởng, giải phóng mặt bằng cho Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ.

Theo ý kiến của các Sở, ngành tại cuộc họp ngày 12/6/2023 do UBND thành phố Gia Nghĩa tổ chức, trong đó, đề nghị UBND thành phố làm việc với Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ xác định rõ giá trị tải sản trên đất mà Công ty đã đầu tư xây dựng trên phần diện tích chưa được giao đất, cho thuê đất (5.794m2). Theo Công văn số 50/CV-GIQ ngày 02/8/2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ thì tổng kinh phí đã thực hiện đầu tư xây dựng trên phần diện tích đất chưa được giao đất, cho thuê đất vào khoảng 17.683.887.080 đồng. UBND thành phố Gia Nghĩa kính đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông cho chủ trương xử lý đối với tài sản mà Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ đã đầu tư xây dựng trên phần diện tích chưa được giao đất, cho thuê đất.

Đề nghị Sở Xây dựng cho ý kiến đối với phần diện tích xây dựng đã được cấp phép cho nhà đầu tư nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; đồng thời xác định phần diện tích Công ty đã xây dựng nhưng chưa được cấp phép.

Đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông cho chủ trương đấu giá phần diện tích đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa được giao đất, cho thuê đất (thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Được biết, theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực XII ngày 03/01/2019 thì việc, cho Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ Gia Nghĩa không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định.

Trước đó, Môi trường và Đô thị Việt Nam đã đưa tin, dự án chợ Gia Nghĩa được UBND tỉnh Đắk Nông cho chủ trương thực hiện tại Công văn số 5346/UBND-KTTC ngày 03/12/2013. Đến ngày 29/7/2015, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3664/UBND-CNXD về việc thỏa thuận ranh giới, diện tích khu đất để triển khai dự án mở rộng chợ Gia Nghĩa và xây dựng nhà ở thương mại; ngày 01/9/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương dự án đầu tư xây dựng chợ Gia Nghĩa của Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ (trong đó điều chỉnh tên dự án và các ưu đãi đầu tư).

Về việc giao đất, cho thuê đất: Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê; đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với diện tích đất là 8.052m2 tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 11/01/2017.

Về thủ tục xây dựng: Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ được Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông cấp phép xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 02/GPXD ngày 13/01/2017, Giấy phép xây dựng số 12/GPXD  ngày 05/3/2019 (cấp phép bổ sung hạng mục dự án) và điều chỉnh Giấy phép xây dựng ngày 25/11/2020 để đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Đối với việc, Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ xây dựng chợ Gia Nghĩa giai đoạn 2 trên khu đất xây dựng sai phép, UBND thành phố đã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố, phòng Quản lý đô thị thành phố, phòng Kinh tế thành phố, Đội Quản lý trật tự cảnh quan đô thị thành phố, UBND phường Nghĩa Thành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ Báo cáo số 505/BC-SXD ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông tổ chức rà soát, kiểm tra và xử lý đối với việc Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ (đầu tư xây dựng trên phần diện tích đã giải phóng mặt bằng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất của dự án đầu tư xây dựng chợ Gia Nghĩa) theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố đang lập các bước theo trình tự, thủ tục để tham mưu, trình cơ quan chức năng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ (đầu tư xây dựng trên phần diện tích đã giải phóng mặt bằng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất của dự án đầu tư xây dựng chợ Gia Nghĩa) theo đúng quy định của pháp luật.

Như thông tin, dự án chợ Gia Nghĩa ở trên thì dự án chợ Gia Nghĩa do Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ đầu tư xây dựng có 02 giai đoạn, đối với phần diện tích đất là 8.052,5m² đã triển khai xây dựng dự án chợ Gia Nghĩa giai đoạn 1, Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ đã được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê; đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 đối với phần diện tích 5.794m² xây dựng chợ Gia Nghĩa giai đoạn 2 chưa được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông; hiện nay, UBND thành phố đang chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai thực hiện các bước theo trình tự, thủ tục quy định để tổ chức đấu giá phần diện tích đã giải phóng mặt bằng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất của dự án đầu tư xây dựng chợ Gia Nghĩa.

Liên quan sự việc, dư luận đặt câu hỏi, tại sao Công ty Cổ phẩn Xây dựng GIQ lại có thể xây dựng được chợ Gia Nghĩa giai đoạn 2 trên diện tích đất mà chưa được UBND tỉnh Đắk Nông giao đất, cho thuê đất, thậm chí xây dựng nhiều hạng mục sai phép và không phép ngay trung tâm thành phố? Tại sao đến nay, cơ quan chức năng lại chưa thể xử lý dứt điểm được hành vi trên của Công ty Cổ phần Xây dựng GIQ? Trách nhiệm thuộc về cá nhân, tổ chức nào? Câu hỏi rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, thông tin cho dư luận được biết.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Nhiều vướng mắc liên quan đến dự án chợ Gia Nghĩa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ninh Thuận: Đất công bị lấn chiếm trái phép (Bài 2)
Ngày 29/11, ông Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý trách nhiệm để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất tại khu vực đèo Ngoạn Mục, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn.

Tin mới