Thứ bảy, 23/09/2023 15:19 (GMT+7)

Đáp án, Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 tất cả mã đề

MTĐT -  Thứ bảy, 10/06/2023 16:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các em cùng tham khảo đáp án môn tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2022 tất cả các mã: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024.

Chiều 10/6, thí sinh thi tuyển sinh lớp 10 TP Hà Nội năm 2023 đã làm bài thi môn Tiếng Anh. Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh vào 10 Hà Nội năm 2023 tất cả mã đề. Đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào 10 TP Hà Nội năm học 2023 - 2024 có 24 mã đề, thời gian làm bài 60 phút, theo hình thức trắc nghiệm.

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Anh Hà Nội 2023 - Tất cả mã đề

----------TIẾP TỤC CẬP NHẬT----------

MÃ ĐỀ 001:

1. A 

2. D

3. D 

4. C 

5. B 

6. B 

7. C

8. D

9. B 

10. B 

11. C

12. A

13. C 

14. D 

15. C 

16. A 

17. A 

18. B  

19. B 

20. D 

21. A

22. D

23. C

24. D

25. A

26. C

27. B

28. D

29. D

30. A

31. B

32. B 

33. D

34. A

35. D

36. B 

37. C  

38. D 

39. B 

40. A

MÃ ĐỀ 002:

1. B

2. C 

3. A 

4. D 

5. C 

6. D 

7. A 

8. A

9. D 

10. B 

11. B 

12. A

13. D 

14. A 

15. C 

16. C 

17. A 

18. D 

19. D 

20. C

21. D

22. B

23. D

24. A

25. B

26. D

27. C

28. B

29. B

30. A

31. B

32. C

33. B

34. A

35. A

36. D 

37. C 

38. D 

39. A 

40. A

MÃ ĐỀ 003:

1. B

2. D 

3. D 

4. C

5. A

6. A

7. C

8. D

9. A

10. A

11. D

12. B

13. B

14. C

15. C

16. C

17. D

18. C

19. D

20. D

21. B

22. A

23. A

24. C

25. C

26. C

27. B

28. A

29. C

30. C

31. A

32. D

33. A

34. D

35. C

36. B 

37. D 

38. B 

39. D 

40. B

MÃ ĐỀ 004:

1. D

2. B

3. A

4. C

5. D

6. C

7. D

8. C

9. B

10. D

11. B

12.B

13. B

14. A

15. D

16. B

17.C 

18. D

19. A

20. B

21.B

22.C

23.C

24.B

25.A

26.C

27.A

28.B

29.A

30.D

31.B

32.C

33.A

34.C

35.B

36. A

37. A

38. A

39. D

40.C

MÃ ĐỀ 005:

1. C

2. C

3. D

4. A

5. B

6. D

7. A

8. A

9. D

10. B

11. B

12.A

13. D

14.B 

15. A

16. C

17. C

18. A

19. B

20.C 

21.C

22.A

23.B

24.C

25.B

26.B

27.C

28.B

29.B

30.B

31.A

32.D

33.C

34.A

35.B

36. C

37. D

38. D

39. C

40.C

MÃ ĐỀ 006:

1. C

2. A

3. D

4. C

5. C

6. D

7. B

8. C

9. D

10. B

11.B 

12.B

13. C

14. C

15. B

16. C

17. B

18. D

19. C

20. B

21.C

22.C

23.B

24.B

25.B

26.D

27.C

28.C

29.D

30.D

31.A

32.A

33.B

34.D

35.A

36. A

37. A

38. D

39. A

40.A

MÃ ĐỀ 007:

1. B

2. C 

3. B 

4. A 

5.C  

6. A 

7. D 

8. A 

9. B 

10. A 

11. C 

12. C

13. D 

14. B 

15. A 

16. D 

17. B 

18. B 

19. A 

20. D 

21. B

22. C 

23. B 

24. A  

25. B  

26. A 

27. C 

28. A 

29. B 

30. B 

31.A

32.C

33.B

34.A

35.A

36. C

37. C

38. D

39. C

40.C

MÃ ĐỀ 008:

1. B

2. C 

3. A 

4. C

5. C 

6. B 

7. A

8. D 

9. C 

10. A

11. B

12. C

13. A 

14. C 

15. C 

16. B 

17. A 

18. C 

19. C 

20. C

21. D

22. A

23. D

24. D

25. C

26. A

27. A

28. C

29. D

30. B

31. D

32. A

33. C

34. D

35. B

36. B 

37. A 

38. B 

39. A 

40. B

MÃ ĐỀ 009: 

1. C

2. B 

3. C

4. C

5. B

6. A

7. B 

8. D 

9. C 

10. B 

11. C 

12. B

13. A 

14. B 

15. C 

16. C 

17. A 

18. C 

19. B 

20. A 

21. D

22. B

23. C

24. A

25. C

26. D

27. A

28. D

29. D

30. A

31. C

32. B

33. B

34. A

35. A

36. C 

37. D 

38. D 

39. A 

40. A

MÃ ĐỀ 010:

1. D

2. B

3. B 

4. A 

5. D 

6. C 

7. A

8. D 

9. B 

10. D 

11. D 

12. C

13. A 

14. A 

15. B 

16. D 

17. C  

18. A 

19. A 

20. B 

21. C

22. A

23. B

24. C

25. B

26. A

27. C

28. A

29. B

30. C

31. D

32. B

33. D

34. D

35. B

36. B 

37. D 

38. C 

39. C 

40. D

MÃ ĐỀ 011:

1. C

2. D 

3. B 

4. D 

5. B 

6. C  

7. D  

8. A  

9. C  

10. C  

11. C

12. A

13. C  

14. D  

15. B  

16. B  

17. A  

18. B  

19. C 

20. B  

21. D 

22. A 

23. B 

24. D 

25. C 

26. B 

27. A 

28. D 

29. B 

30. A 

31. D 

32. B 

33. B 

34. C 

35. A

36. B  

37. C  

38. A  

39. A  

40. C

MÃ ĐỀ 012:

1. C

2. C

3. A

4. D

5. A

6. C

7. D

8. A

9. C

10. D

11. B

12.A

13. D

14. A

15. D

16. D

17. B

18. D

19. C

20. A

21.D

22.B

23.A

24.C

25.A

26.D

27.C

28.C

29.C

30.D

31.B

32.A

33.B

34.B

35.D

36. B

37. A

38. B

39. D

40.C

MÃ ĐỀ 013:

1. A

2. A

3. C

4. B

5. D

6. C

7. C

8. D

9. A

10. D

11. A

12.D

13. C

14. D

15. C

16. D

17. D

18. B

19. C

20. A

21.C

22.B

23.C

24.A

25.C

26.C

27.D

28.A

29.C

30.A

31.D

32.C

33.B

34.A

35.A

36. D

37. D

38. D

39. B

40.A

MÃ ĐỀ 014:

1. A

2. A 

3. D 

4. C 

5. C 

6. B 

7. D 

8. B 

9. C 

10. D 

11. D 

12. C

13. B 

14. B 

15. C 

16. A 

17. B 

18. A 

19. B 

20. B 

21. C

22. B

23. A

24. A

25. D

26. A

27. C

28. A

29. B

30. B

31. D

32. C

33. C

34. D

35. D

36. B 

37. C 

38. C 

39. A 

40. D

MÃ ĐỀ 015:

1. B

2. B

3. C

4. A

5. D

6. A

7. B

8. B

9. C

10. C

11. B

12.D

13. C

14. D

15. A

16. C

17. A

18. C

19.B 

20. A

21.B

22.B

23.C

24.D

25.C

26.D

27.A

28.C

29.B

30.B

31.C

32.A

33.B

34.B

35.C

36. C

37. D

38. D

39. D

40.D

MÃ ĐỀ 016:

1. B

2. B

3. A

4. C

5. D

6. C

7. D

8. B

9. A

10. C

11. D

12.A

13. C

14. A

15. C

16. D

17. A

18. D

19. B

20. C

21.D

22.D

23.D

24.A

25.A

26.A

27.C

28.C

29.A

30.B

31.B

32.D

33.D

34.D

35.B

36. A

37. C

38. C

39. A

40.D

MÃ ĐỀ 017:

1. A

2. D 

3. B 

4.B 

5.D 

6. B 

7. A 

8.D 

9. B 

10. C 

11. C

12. D

13. A 

14. B 

15. A 

16. A 

17. D 

18. B 

19. A 

20. C 

21. C

22. D

23. C

24. B

25. A

26. D

27. B

28. D

29. C

30. B

31. A

32. A

33. A

34. D

35. A

36. B 

37. A 

38. C 

39. D 

40. D

MÃ ĐỀ 018:

1. D

2.A 

3. C

4. B

5. C

6. A

7. A

8. D

9. C

10. B

11. A

12.C

13. C

14. C

15. C

16. B

17. A

18. C

19. A

20. A

21.D

22.D

23.A

24.A

25.A

26.D

27.A

28.D

29.B

30.D

31.D

32.C

33.D

34.A

35.D

36. B

37. D

38. B

39. C

40.C

MÃ ĐỀ 019:

1. B

2. C

3. A

4. B

5. D

6. D

7. A

8. B

9. D

10. D

11. D

12.D

13. D

14. B

15. C

16. D

17. B

18. C

19. D

20. C

21.C

22.A

23.A

24.A

25.D

26.A

27.A

28.C

29.A

30.A

31.A

32.D

33.A

34.A

35.D

36. B

37. B

38. B

39. B

40.C

MÃ ĐỀ 020:

1. A

2. C

3. C

4. B

5. B

6. A

7. C

8. C

9. A

10. D

11. A

12.B

13.B 

14. A

15. D

16.C 

17. B

18. D

19. B

20. D

21.C

22.D

23.D

24.C

25.A

26.D

27.C

28.D

29.B

30.A

31.C

32.B

33.A

34.C

35.C

36. A

37. B

38. C

39. D

40.A

MÃ ĐỀ 021:

1. B

2. D 

3. A 

4. A

5. B 

6. D 

7. A 

8. B 

9. C

10. A 

11. D 

12. B

13. C 

14. A 

15. D 

16. B 

17. D 

18. A 

19. C 

20. A 

21. D

22. C

23. A

24. B

25. C

26. A

27. A

28. B

29. C

30. D

31. B

32. A

33. C

34. D

35. C

36. B 

37. C 

38. C 

39. D 

40. C

MÃ ĐỀ 022:

1. A

2. A 

3. D 

4. D 

5. B 

6. B 

7. A 

8. D 

9. B 

10. A 

11. A 

12. D

13. D 

14. D 

15. A 

16. B 

17. D 

18. C 

19. C 

20. C 

21. B

22. C

23. C

24. A

25. C

26. A

27. A

28. A

29. B

30. C

31. D

32. B

33. D

34. B

35. D

36. A 

37. C 

38. A 

39. B 

40. B

MÃ ĐỀ 023:

1. B

2. B

3. B

4. B

5. B

6. C

7. D

8. D

9. B

10. D

11. C

12.D

13. B

14. B

15. A

16. D

17.D 

18. C

19. C

20. A

21.D

22.B

23.B

24.B

25.A

26.B

27.A

28.D

29.D

30.A

31.A

32.C

33.A

34.D

35.D

36. C

37. C

38. D

39. A

40.A

MÃ ĐỀ 024:

1. A

2. C 

3. A

4. C 

5. C 

6. D 

7. C 

8. A 

9. C

10. D 

11. C

12. D

13. B 

14. C 

15. A 

16. A 

17. A 

18. B

19. C 

20. A

21. A

22. C

23. A

24. C

25. C

26. D

27. C

28. D

29. B

30. D

31. D

32. D

33. D

34. B

35. B

36. B

37. B 

38. A 

39. A 

40. A

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP Hà Nội năm học 2023 - 2024 các mã đề đầy đủ nhất.

Mã đề 001

Empty
Empty
Empty
Empty

Mã đề 004

Empty
Empty
Empty

Mã đề 010

Empty
Empty
Empty
Empty

Mã đề 011

Empty
Empty
Empty
Empty

Mã đề 019

Empty
Empty

Mã đề 021

Empty
Empty
Empty
Empty

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP Hà Nội năm học 2023 - 2024 có 116.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Số lượt thí sinh có mặt tại điểm thi làm thủ tục dự thi là 114.962 em, chiếm tỷ lệ 99,4% trong tổng số lượt thí sinh đăng ký dự thi.

Hơn 600 thí sinh vắng mặt do đã trúng tuyển vào lớp 10 chuyên của các trường đại học hoặc đi học nghề.

Toàn thành phố có 201 điểm thi với tổng số 4.477 phòng thi phục vụ thí sinh thi vào lớp 10 công lập không chuyên và 402 phòng thi dự phòng

Kỳ thi diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 12/6.

Bạn đang đọc bài viết Đáp án, Đề thi môn Tiếng Anh vào lớp 10 Hà Nội năm 2023 tất cả mã đề. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phương pháp lấy mẫu bụi PM10
Phương pháp được xây dựng trên cơ sở của phương pháp 40 CFR Appendix J to Part 50 về phương pháp lấy mẫu và phân tích không khí xung quanh - xác định bụi PM10 và Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ TNM...
Đà Nẵng yêu cầu không để người dân phải chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính
Đà Nẵng yêu cầu Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không để xảy ra việc cán bộ, công chức vắng mặt trong thời gian thực hiện công vụ để người dân, tổ chức phải chờ đợi khi thực hiện thủ tục hành chính.
Bộ trưởng Bộ TN&MT dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu
Ngày 22/9, tại Bogota, Colombia, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) v
Lễ khai mạc "xanh" không bắn pháo hoa tại ASIAD 2023
Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) đã nỗ lực mang đến một ASIAD lần đầu tiên không phát thải carbon, sẽ thực hiện theo mô hình “xanh, thông minh, văn minh, tiết kiệm, nhân văn và mang lại lợi ích cho người dân.”