Hà Nội, Thứ Tư Ngày 12/08/2020

TTYT quận Tây Hồ: Đổi mới nội dung tuyên truyền về công tác dân số

BẠCH TUYẾT, 16:20 18/06/2019

Năm 2019, TTYT quận Tây Hồ hướng tới tuyên truyền về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Đề án số 01 ngày 31/10/2016 của Quận ủy Tây Hồ về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận Tây Hồ giai đoạn 2016-2020”; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và Phát triển giai đoạn 2016-2020 nhằm duy trì ổn định về quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về dân số năm 2019.
TTYT quận Tây Hồ, Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) quận Tây Hồ định hướng nội dung truyền thông - giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2019.

Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) quận Tây Hồ định hướng nội dung truyền thông - giáo dục về DS-KHHGĐ năm 2019.

Mục tiêu tuyên truyền

Hướng tới mục tiêu tuyên truyền tạo sự thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội về chuyển trọng tâm chính sách từ tập trung vào KHHGĐ sang giải quyết toàn diện các vấn đề quy mô, cơ cấu và phân bố, chất lượng dân số trong mối quan hệ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động cộng đồng và truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển trong tình hình mới nhằm chuyển đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

TTYT quận Tây Hồ xác định các hoạt động truyền thông năm 2019 tập trung vào tuyên truyền về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số đặt trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội; duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.

Tuyên truyền về quy mô dân số

Xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với thực trạng mức sinh của từng địa bàn theo hướng: Sinh ít con hơn ở vùng có mức sinh cao; sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp. Công tác truyền thông phải đảm bảo sự nhạy bén, linh hoạt để góp phần duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quận.
Đối với những địa bàn chưa đạt mức sinh thay thế: tiếp tục tuyên truyền các nội dung, thông điệp để giảm sinh nhằm đạt mức sinh thay thế; truyền thông về lợi ích của KHHGĐ, quy mô gia đình nhỏ ít con, không đẻ sớm, đẻ dày.
Đối với những vùng đã đạt mức sinh thay thế hoặc dưới mức sinh thay thế: thực hiện mỗi cặp vợ chồng nên sinh hai con, duy trì khoảng cách giữa các lần sinh, ổn định mức sinh...

TTYT quận Tây Hồ xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với thực trạng mức sinh của từng địa bàn.

Tuyên truyền về sự cần thiết cung ứng đầy đủ các phương tiện tránh thai, đảm bảo an ninh hàng hóa các phương tiện tránh thai; không để tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, ảnh hưởng đến công tác KHHGĐ. Tiếp tục tuyên truyền về sự thuận tiện của việc mua và sử dụng các phương tiện tránh thai thông qua tiếp thị xã hội và xã hội hóa phương tiện tránh thai.

Tuyên truyền về cơ cấu dân số

Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh truyền thông về thực trạng tỷ số giới tính khi sinh tại địa phương, nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp thông qua việc tuyên truyền về Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025; Chỉ thị 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tinh khi sinh.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh Dân số, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến Luật như Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình, nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục về các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

Đẩy mạnh truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, nêu cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Chú trọng truyền thông tạo dư luận xã hội phê phán các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và ủng hộ người phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.
Tuyên truyền nâng cao đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ y tế, chấm dứt tình trạng lạm dụng khoa học công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Tuyên truyền để cán bộ y tế, các cơ sở cung cấp dịch vụ cả trong và ngoài công lập, tích cực tham gia trong việc thực hiện “3 không”: Không tuyên truyền - Không cổ xúy - Không cung cấp các dịch vụ tư vấn, lựa chọn, chẩn đoán giới tính thai nhi.

Đổi mới công tác truyền thông, vận động về dân số

Đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, vận động về dân số và phát triển. Duy trì và nhân rộng các mô hình truyền thông có hiệu quả và xây dựng các mô hình truyền thông về dân số và phát triển phù hợp với tình hình mới.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông cho vị thành niên, thanh niên, người chưa kết hôn, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, NCT và các nhóm dân số đặc thù. Ưu tiên truyền thông tại vùng có mức sinh cao hoặc thấp, vùng có tỷ số giới tính khi sinh cao. Lựa chọn nội dung và hình thức truyền thông về dân số và phát triển phù hợp với từng đối tượng.
Chủ động cung cấp thông tin cho các cấp lãnh đạo, phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đưa nội dung dân số và phát triển là một trong những nội dung thường xuyên, liên tục được truyền tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và là thông điệp truyền thông chủ yếu của đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên dân số, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.
Nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác truyền thông về các nội dung dân số và phát triển. Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các cộng tác viên dân số.
Mở rộng toàn diện nội dung truyền thông, giáo dục cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và nâng cao chất lượng dân số trong mối quan hệ hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội; duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tận dụng có hiệu quả lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số.
Vận động và phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng tham gia tuyên truyền; lồng ghép nội dung dân số và phát triển vào các sinh hoạt cộng đồng, lễ hội văn hóa, hương ước, quy ước của cộng đồng, tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa.
Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy thế mạnh của các kênh truyền thông truyền thống thông qua mạng lưới cộng tác viên dân số, tuyên truyền viên của các ngành, cán bộ y tế tại cơ sở cung cấp dịch vụ.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết TTYT quận Tây Hồ: Đổi mới nội dung tuyên truyền về công tác dân số tại chuyên mục Đời sống. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đời sống