Hà Nội, Thứ Bảy Ngày 05/12/2020

Năm kỷ cương hành chính, bước chuyển mình quan trọng của Mỹ Đức

Nguyễn Nga, 09:29 29/05/2019

UBND huyện Mỹ Đức đã quyết liệt thực hiện chỉ đạo của thành phố về “Năm kỷ cương hành chính 2017” nhằm tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để phát triển toàn diện. UBND huyện Mỹ Đức đã quyết liệt thực hiện chỉ đạo của thành phố về “Năm kỷ cương hành chính 2017” nhằm tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp đầy đủ phẩm chất, năng lực phù hợp với yêu cầu và sự phát triển trong thời đại mới.

Để giảm thiểu sự rối ren về thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ... Thì cải cách hành chính trở thành một vấn đề cấp bách trong xã hội hiện nay.

Thực hiện Quyết định số 13/QĐ-HĐND ngày 10/04/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch giám sát kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” và Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/04/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính. UBND huyện Mỹ Đức bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Trong đó, việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức đã được huyện sắp xếp lại một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Song song với việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, UBND huyện Mỹ Đức cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực thi nhiệm vụ khởi đầu từ tháng 02 năm 2017 đến tháng 11 năm 2018 nhằm mục đích nâng cao hơn nữa hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thi hành công vụ, điều chỉnh quy tắc ứng xử của công chức viên chức trong quá trình phục vụ nhân dân một cách đồng bộ, từ huyện xuống đến cơ sở.

Huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội). Ảnh: Internet.

Cụ thể: Từ tháng 8/2016 dến ngày 31/12/2019, UBND huyện Mỹ Đức đã đề nghị thành phố thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 16 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, năm 2016 tinh giản 02 trường hợp, năm 2017 tinh giản 10 trường hợp, năm 2018 tinh giản 4 trường hợp với tổng số kinh phí là 1.440.000.000 đồng. Năm 2019, huyện tiếp tục trình thành phố xem xét tinh giản 03 hồ sơ theo quy định.

Với sự nỗ lực không ngừng về cải cách hành chính, huyện Mỹ Đức trước khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức có 13 cơ quan hành chính, 07 đơn vị sự nghiệp và 02 hội. Hiện tại, huyện chỉ còn 05 đơn vị trực thuộc và 02 hội. Trong đó, biên chế được giao năm 2018 là 200 gồm 159 viên chức, 38 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 Lao động theo định mức. Gần đây nhất, có 198 trong đó có 150 viên chức, 45 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, 03 lao động theo định mức.

Trên cơ sở triển khai chỉ đạo của thành phố về “Năm cải cách hành chính 2017” thì năm 2018, UBND huyện Mỹ Đức cũng chủ động triển khai chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; đổi mới phương thức điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt với phương châm 05 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả. Đồng thời, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ được thành phố, huyện giao phó, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện.

Tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính giai đoạn năm 2016 – 2020, chủ tịch UBND huyện đã khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Theo đó, chỉ số cải cách hành chính của huyện Mỹ Đức đang đứng thứ 26/30 quận, huyện. Năm 2018 chỉ số cải cách hành chính của huyện tăng 14 bậc, đứng thứ 11/30 một sự khích lệ lớn lao để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có thêm động lực hoàn thành tốt hơn nữa mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chỉ đạo cải cách hành chính của Nhà nước thì vẫn còn không ít những tồn tại như việc nhận thức của một bộ phận cán bộ về cải cách hành chính chưa thực sự đầy đủ, dẫn đến việc xem nhẹ thi đua; Việc đầu tư tài chính còn khiêm tốn; Một số vị trí công chức thiếu chuyên môn, chưa hiểu rõ và quan tâm đúng mức đến cải cách hành chính...

Do đó, phương hướng nhiệm vụ UBND huyện đề ra trong thời gian tới là tiếp tục bám sát kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 – 2020. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác CCHC hằng năm và giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác xây dựng văn bản QPPL, kịp thời rà soát tham mưu UBND huyện ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản QPPL của huyện liên quan đến ngành không còn phù hợp với quy định của huyện.

Tiếp tục triển khai kế hoạch tinh giản biên chế đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, đảm bảo mục tiêu tinh giản 10% biên chế theo quy định tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Ngoài ra, cần đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo bồi dưỡng, chú trọng đến kỹ năng xử lý tình huống, đánh giá thi đua hằng năm, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ gắn với việc "Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”.

Cải cách hành chính chưa bao giờ trở nên dễ dàng. Đặc biệt là đối với một huyện ngoại thành như Mỹ Đức. Bởi lẽ, suốt nhiều năm liền, hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở đều hoạt động trong khuôn khổ những quy chuẩn về hành chính do pháp luật Nhà nước ban hành. Do đó, để thay đổi thói quen, lề lối làm việc, nhất là tinh giản biên chế sẽ cần thời gian để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận thực hiện.

Công cuộc cải cách hành chính có thể nói là “Cuộc cách mạng lớn” thổi làn gió mới vào hệ thống chính trị (Không riêng) huyện Mỹ Đức, làm thay đổi tư duy, nhận thức, tác phong làm việc của cán bộ công chức. Trên hết, vẫn là sự phấn khởi của người dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lí. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm”.

Thời gian tới, UBND huyện Mỹ Đức quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa mọi chỉ đạo của thành phố, đặc biệt là cải cách hành chính để phù hợp với yêu cầu của thời đại mới.

Bạn đang đọc bài viết Năm kỷ cương hành chính, bước chuyển mình quan trọng của Mỹ Đức tại chuyên mục Đời sống - Xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Đời sống - Xã hội