Hà Nội, Thứ Tư Ngày 26/06/2019
Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau, đòi hỏi phải xử lý bằng những phương pháp thích hợp khác nhau gồm: PP xử lý lý học; PP xử lý hóa học và hóa lý; Phương pháp xử lý sinh học.
1 2 3 4 5 6 ... 9