Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 05/06/2020
Chắc chắn rằng để thành công trong bất kỳ lĩnh vực gì cũng chưa bao giờ là dễ dàng, vì vậy thách thức lớn nhất của tất cả những nhà khởi nghiệp chính là bản lĩnh, luôn vững tinh thần.