Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/06/2021
Công ty Formosa được cung cấp sản phẩm vật liệu xây dựng là tro bay cho các đơn vị có chức năng kinh doanh vật liệu xây dựng theo quy định của Luật Thương mại ngày 14 - 6 - 2005.