Thứ tư, 19/01/2022 21:51 (GMT+7)
Triển lãm tư liệu về nhựa
Với 24 tác phẩm, triển lãm tư liệu "Nhựa: ô nhiễm và giải pháp" phản ánh đời sống của nhựa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trong đời sống hằng ngày cho đến khi được phát tán trong môi trường.