Thứ tư, 28/09/2022 19:01 (GMT+7)

Nhận diện, phản bác luận điệu sai trái từ thế lực thù địch trong đấu tranh chống tham nhũng

Nguyễn Mỹ -  Thứ năm, 11/08/2022 12:31 (GMT+7)

Từ sau khi ban chỉ đạo Trung ương(TƯ) về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ chính trị được thành lập, do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban; cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã chuyển sang giai đoạn mới : quyết liệt, không có vùng cấm.

Cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực do Đảng ta lãnh đạo, đã và đang thu được những kết quả hết sức to lớn. Đặc biệt, từ sau khi ban chỉ đạo Trung ương (TƯ) về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ chính trị được thành lập, do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Ban; cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã chuyển sang giai đoạn mới : Quyết liệt, không có vùng cấm. Hàng loạt vụ án lớn được Ban chỉ đạo Trung ương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo. Nhiều cán bộ đảng viên (CBĐV) thoái hóa biến chất sa vào tham nhũng, tiêu cực bị đưa ra truy tố, xét xử (trong đó có nhiều cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý); tài sản Nhà nước bị thất thoát được thu hồi. Niềm tin của nhân dân với Đảng được củng cố và tăng cường.

Những kết quả đó đã không làm các thế lực thù địch, chống phá cách mạng hài lòng. Thông qua các kênh thông tin phản động và mạng xã hội, chúng ra sức xuyên tạc, vu khống, tỏ ý hoài nghi kết quả đạt được của chúng ta. 

tm-img-alt
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày 27/4- Ảnh: VOV

1. Đảng ta với cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực

a. Quan điểm - Lập trường – Chỉ đạo chống tham nhũng của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, kể từ khi thành lập (T3/1930) và xuyên suốt hơn 90 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã luôn lấy lợi ích  của giai cấp, của dân tộc làm tôn chỉ cho mọi hoạt động. “Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, trung thành và hy sinh hết thảy vì lợi ích dân tộc, lợi ích của giai cấp và nhân dân lao động” (trích luận cương chính trị ĐCS Đông Dương do Tổng Bí thư Trần Phú soạn thảo T10/1930). Khi đã giành được chính quyền và trở thành Đảng cầm quyền, Cương lĩnh đó có bổ sung phù hợp với thực tiễn của giai đoạn cách mạng mới; song vẫn nhằm mục đích xây dựng “xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” (trích cương lĩnh chính trị Đại hội 7 ĐCSVN T7/1991). Người Đảng viên đứng trước cờ Đảng khi tuyên thệ gia nhập Đảng cũng nguyện trung thành suốt đời với lý tưởng của Đảng, suốt đời phụng sự nhân dân, phục vụ Tổ quốc.

Một Đảng với tôn chỉ, cương lĩnh, mục đích như vậy không thể là Đảng thỏa hiệp hay chấp nhận cho mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể, của dân tộc, của Đất nước.

Thực tế, từ khi chưa giành được chính quyền, Đảng ta đã chú ý bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của người cán bộ Đảng viên (CBĐV). Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ trong tác phẩm “Tự chỉ trích” T7/1939 đã từng viết “...phải đứng về lợi ích, về công cuộc của quần chúng mà chỉ trích...”hoặc”...Đối với uy tín của Đảng thì danh dự cá nhân không có ý nghĩa gì. Mỗi người Đảng viên chỉ biết lấy uy tín, danh dự chung của Đảng làm danh dự của chính mình”.

Sau khi trở thành Đảng cầm quyền, việc quan tâm phòng chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong CBĐV càng phải quan tâm đặt lên hàng đầu. Lãnh tụ V.I.LENIN đã từng cảnh báo “khi có chức quyền, hầu hết chức quyền trong bộ máy nhà nước, từ TƯ đến cơ sở do những người cộng sản đảm nhiệm, khi đó, một trong các kẻ thù nguy hiểm mà họ phải đối mặt là nạn tham nhũng, hối lộ..” Người khẳng định: Quan liêu, tham nhũng, hối lộ sẽ tiêu hủy sự nghiệp của những người cộng sản.

Đặc biệt, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc phòng ngừa, đấu tranh với các tệ nạn quan liêu, tham ô, lãnh phí. Bác yêu cầu mỗi CBĐV phải luôn tu dưỡng, rèn luyện, bảo đảm “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. 

Ngay từ T10/1945 trong thư gửi UBND các cấp, Bác đã chỉ ra 6 lỗi lầm chính phải tránh, trong đó lỗi thứ 3 “ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, tự hỏi tiền bạc ở đâu mà ra? thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm đạo đức”. Bác từng dạy: “tham ô, lãng phí là thứ giặc ở trong lòng...”. Người ví đó là Giặc Nội xâm cần phải chống, phải tiêu diệt. Di chúc Người để lại đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi CBĐV phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư...”

Trung thành với quan điểm lập trường của Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế tục và phát huy truyền thống chống chủ nghĩa cá nhân biểu hiện dưới mọi hình thức. Đảng ta luôn kiên trì đấu tranh với mọi hiện tượng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, đây là cuộc đấu tranh đầy cam go, phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì và huy động mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc.

Trong điều kiện đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng; sự cám dỗ vật chất từ nhiều nguồn, nhiều lúc, luôn rình rập, bủa vây xung quanh mỗi CBĐV nhất là những CBĐV giữ vị trí lãnh đạo quản lý. Một bộ phận không nhỏ CBĐV bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, sa vào tham nhũng tiêu cực. Nhận hối lộ, đút lót để tác động vào các lĩnh vực kinh tế xã hội do mình phụ trách, gây tổn thất lớn công quỹ, làm mất lòng tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng, ảnh hưởng xấu đến khối đại đoàn kết toàn dân, thậm chí làm cản trở việc đưa chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng vào cuộc sống.

Trước tình hình đó, Đảng ta đã kịp thời có những quyết sách, chỉ thị, nghị quyết và biện pháp cụ thể để hạn chế, phát hiện, ngăn chặn, xử lý và đẩy lùi nạn tham nhũng tiêu cực. Từ Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa 7 (1994) cho đến các kỳ Đại hội sau Đảng ta luôn coi tham nhũng là “1 trong 4 nguy cơ” đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Năm 2006 Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng trực thuộc Chính phủ được thành lập cùng với Ban chỉ đạo chống tham nhũng ở địa phương do Chủ tịch tỉnh đứng đầu đã đi vào hoạt động và thu được một số kết quả. Đặc biệt từ sau Hội nghị TƯ5 khóa 11 đã thành lập Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, trực thuộc Bộ chính trị, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu.

Từ đây, cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực của toàn Đảng, toàn Quân, toàn Dân bước vào giai đoạn mới: Quyết liệt, liên tục và không có vùng cấm. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã trở thành “phong trào, xu thế” được CBĐV, nhân dân cả nước đồng lòng ủng hộ, bạn bè quốc tế ghi nhận.

Đặc biệt, gần đây Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – Người đứng đầu Đảng ta – hay nói “tiêu cực” còn rộng hơn, nguy hiểm hơn cả “tham nhũng”. Đây là sự phát triển tư duy mới trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Nội hàm của tiêu cực bao gồm “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ..” do vậy, chống tham nhũng và tiêu cực phải luôn đồng hành.

Hàng loạt chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã được xây dựng và ban hành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ tham nhũng, tiêu cực: NQ TƯ4 khóa 10 (T7/2006) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí”.

Đây là nghị quyết đầu tiên của Đảng về lĩnh vực này, định hướng triển khai công tác phòng chống tham nhũng của Chính phủ và các địa phương. NQ TƯ4 khóa 11 (T1/2012) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng chỉnh đốn Đảng” trong đó vấn đề đầu tiên là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ CBĐV. NQ TƯ4 khóa 12 (T10/2016) “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện  tự diễn biến – tự chuyển hóa – trong nội bộ”. NQ TƯ4 khóa 13 (T10/2021) “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, Đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống...”.

Thông báo kết luận số 12 ngày 6/4/2022 của Bộ chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt vừa qua Hội nghị TƯ5 khóa 13 (từ 4 đến 10/5/2022) đã ra nghị quyết triển khai Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực do Bí thư Tỉnh ủy  (hoặc thành ủy trực thuộc TƯ) đứng đầu. Đề án này đã được 63/63 Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả Nước nhất trí tán thành. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều địa phương đã thành lập xong Ban chỉ đạo để đi vào hoạt. Điều đó thể hiện cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế của toàn Đảng, toàn Dân, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu và mong muốn.

b. Một số kết quả của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực vừa qua: 

Bên cạnh việc XÂY để ngăn ngừa, phòng tránh tham nhũng, tiêu cực; Đảng ta đã kiên quyết CHỐNG, xử lý những tổ chức, CBĐV vi phạm với phương châm không có vùng cấm – không có ngoại lệ – không chịu sức ép của bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào.

tm-img-alt
Nhiều cựu quan chức cao cấp đã phải lĩnh án tù giam . Ảnh ITN

Chỉ tính từ 2013 – 2020 cả nước đã phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử 1900 vụ án tham nhũng với 4400 bị cáo, trong đó đã kỷ luật hơn 110 cán bộ cấp cao, diện TƯ quản lý (có 27 TƯ & nguyên TƯ, 4 Ủy viên Bộ chính trị, 30 tướng lĩnh công an & quân đội), Đã xử lý hình sự 18 cán bộ cấp cao (gồm 01 Ủy viên Bộ chính trị, 7 Ủy viên TƯ, 4 Bộ trưởng & 7 tướng).

Riêng năm 2021 đã xử lý kỷ luật 12 Tổ chức Đảng và 20 Đảng viên vi phạm thuộc diện Bộ chính trị & Ban bí thư quản lý (3 Ủy viên TƯ, 2 Thứ trưởng, 1 Chủ tịch tỉnh, 13 tướng).

Chỉ riêng Quý 1/2022 đã phát hiện truy tố 125 vụ án tham nhũng với 259 bị can.

tm-img-alt
Dịch bệnh tràn khắp thế giới khiến hàng triệu công dân Việt Nam bị kẹt lại tại nước ngoài trong hoàn cảnh không việc làm, không thu nhập, không bảo hiểm y tế. Vậy là "trọn ổ" 4 quan chức lãnh đạo Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao thò tay nhận hối lộ, cho phép các công ty tổ chức 800 chuyến bay để chở 200.000 công dân mắc kẹt từ 60 quốc gia về nước với giá đương nhiên là phải "lấp tràn" số tiền đã hối lộ.

Trong 5 năm trở lại đây, hàng chục vụ án lớn do Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng trực tiếp theo dõi, chỉ đạo đã được khẩn trương điều tra, truy tố, đưa ra xét xử. Nhiều cán bộ Đảng viên kể cả CBĐV cấp cao thuộc diện TƯ quản lý, bị phát hiện sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, bị khai trừ khỏi Đảng, xử lý hình sự. Nhiều tổ chức Đảng bị TƯ và Bộ chính trị phê bình, cảnh cáo vì đã buông lỏng quản lý để các cá nhân sai phạm nói trên.

Số tài sản Nhà nước bị thất thoát qua các vụ án tham ô lãng phí được thu hồi đã tăng đáng kể. Tính đến tháng 4/2022 chỉ riêng số tài sản các vụ việc do Ban chỉ đạo TƯ về PCTN đã thu hồi được hơn 34.974 tỉ đồng.

Kết quả trên không chỉ loại bỏ được các CBĐV thoái hóa biến chất; thu hồi tài sản thất thoát cho Nhà nước mà quan trọng là đã lấy lại lòng tin của tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy lùi mọi luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động. Trong một đợt khảo sát dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo TƯ tiến hành gần đây, có tới hơn 93% người được hỏi tỏ sự tin tưởng vào thắng lợi của cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu phát động và tiến hành.

2. Nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của kẻ địch

Trước bất kỳ thắng lợi nào của cách mạng VIệt Nam do Đảng Cộng Sản lãnh đạo; các thế lực phản động, thù địch đều không từ mọi thủ đoạn tìm cách chống phá. Đơn giản là chúng muốn phủ nhận Quan điểm lập trường của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự bất ổn về xã hội, mưu đồ phục vụ cho lợi ích của chúng và giai cấp tư bản. Do vậy, cuộc chiến chống tham nhũng của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ trong mưu đồ chống phá của các thế lực thù địch. Chúng ta hãy nhận diện để phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái đó

a. Chúng cho rằng: “Tham nhũng là sản phẩm của chế độ chính trị của chúng ta, là do chỉ có một Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản lãnh đạo”

Qua các kênh thông tin thù địch (BBC, VOA, RFA, RFI ...) và trên mạng xã hội; các thế lực thù địch cho rằng chỉ có “Đa đảng đối lập” mới không có tham nhũng tiêu cực. Luận điệu này không mới; từ lâu kẻ địch đã không ngừng xuyên tạc, chống phá, đòi phải thực hiện “Đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Đây chính là công cụ để chúng chống phá các nước XHCN và các trào lưu tiến bộ trên thế giới. Chúng gán ghép khái niệm “Đa nguyên da đảng” với “dân chủ thực sự” để tạo nên sự mơ hồ, lẫn lộn về nhận thức, từ đó gây chia rẽ giữa Đảng với quần chúng nhân dân, ý đồ để hạn chế, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ nền dân chủ XHCN. Từ đó dưa đất nước rơi vào hỗn loạn, nguy cơ phá bỏ mọi thành quả cách mạng mà cả dân tộc ta đã phải đổ bao máu xương của nhiều thế hệ mới giành được,

Thực chất “Đa nguyên đa đảng” không đồng nhất với “dân chủ thực sự” lại càng không phải là điều kiện để loại bỏ tham ô, tham nhũng. Bởi lẽ, “dân chủ thực sự” và “phòng chống tham nhũng” là các giá trị xã hội được xây dựng và thực hiện bởi ý chí của Đảng cầm quyền. Như phần 1 đã phân tích, cương lĩnh xuyên suốt của Đảng ta – ĐCSVN – là mọi quyền lực thuộc về nhân dân, “nhân dân làm chủ đất nước”. Đảng ta phấn đấu cho một xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đảng luôn coi trọng cuộc đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và chống tham nhũng. Thực tế đã chứng minh điều đó.

Thực tế cũng đã chứng tỏ tham nhũng có ở khắp các nước trên thế giới không phân biệt chế độ chính trị độc Đảng hay đa Đảng, ngay ở các nước có chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập vẫn xảy ra tham nhũng, thậm chí ở mức độ kinh khủng mà ở nước ta chưa bao giờ được ghi nhận : Hàn Quốc là quốc gia hiện có tới 4 Đảng tham gia lập pháp và thường xuyên có 2 Đảng tham gia nắm quyền, vậy mà trong vòng 6 thập kỷ có tới 9 đời Tổng thống phải vào tù hoặc phải tự tử do liên quan đến tham nhũng. 

Một số nước dân tộc Chủ nghĩa không do Đảng Cộng sản lãnh đạo, sự tham nhũng của giới cầm quyền đã đẩy đất nước đến bờ vực kiệt quệ, dẫn đến bạo loạn phải thay đổi chính thể (Ví dụ : Năm 2011 Tổng thống Tunisia BunAli và giới cầm quyền tham nhũng tới ¼ GDP đất nước, dẫn đến phong trào Mùa xuân Arập lật đổ chế độ). Lấy một vài ví dụ để chứng minh luận điệu phải “Đa nguyên, đa đảng” mới không có tham nhũng của kẻ địch là không thuyết phục, thực chất chỉ để nhằm chống phá ĐCS, phục vụ cho quyền lợi của một nhóm người đại diện cho giai cấp tư bản. 

Chỉ có ĐCSVN là hiện thân cao nhất cho khối Đại đoàn kết toàn dân, đại diện cho ý chí và quyền lợi của nhân dân lao động.Đảng giữ vị trí độc tôn lãnh đạo cách mạng ViệtNam là do yêu cầu khách quan, vì sự ổn định và phát triển của Đất nước. – “Đa nguyên đa đảng” không phù hợp, không được nhân dân Việt Nam chấp nhận, lại càng không phải cái cớ để kẻ địch xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng.

b. Luận điệu xuyên tạc Đảng ta chống tham nhũng là do “đấu đá nội bộ” 

Trước mỗi vụ án lớn, liên quan đến các bị can là các cán bộ cao cấp, đang giữ các vị trí quan trong trong bộ máy của Đảng và Nhà nước; đặc biệt là vào các dịp chuản bị Đại hội Đảng là hầu như các thế lực thù địch lại xuyên tạc việc điều tra các vụ án, xử lý các bị can là do “phe nhóm hạ bệ nhau”. Chúng không từ mọi thủ đoạn bịa đặt, vu khống thậm chí cắt ghép hình ảnh & video clip bôi nhọ các đồng chí Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, hòng tạo sự nghi ngờ trong dư luận xã hội, gây chia rẽ trong nội bộ Đảng và gây hoang mang cho một bộ phận CBĐV và quần chúng nhân dân.

Chúng không hiểu (hoặc cố tình không hiểu) Đảng ta là Đảng cầm quyền. Quyền lực tối thượng là Đại hội Đảng toàn quốc. Việc xử lý các sai phạm phải theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt để không làm hại người ngay và cũng không bỏ lọt tội phạm. Phát hiện sai phạm là từ nhân dân, từ các cơ quan thanh kiểm tra, từ các cơ quan ngôn luận ... không thể có chuyện Ai đó vu oan cho người khác để “ha bệ” như các thế lực thù địch tuyên truyền. Với thể chế chính trị của chúng ta, với hệ thống các quy định luật pháp của ta, thì việc “phe nhóm đấu đá, hạ bệ nhau” là điều không thể.

Mọi CBĐV muốn được giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý, phải có quá trình phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, được sự tín nhiệm của tập thể cùng với quy trình đề bạt, bổ nhiệm chặt chẽ. Không thể có chuyện thông qua đấu đá, gạt người khác để ngồi vào vị trí mà mình muốn.

Ngoài ra luôn vẫn còn những luồng ý kiến lệch lạc, chủ quan duy ý chí bắt nguồn từ những kẻ bất mãn, tiêu cực, cho rằng nguồn cơn tham nhũng là do nạn “chạy chức, chạy quyền”. Những kẻ chiếm được vị trí lãnh đạo, có quyền hành bằng chạy tiền, dĩ nhiên là phải tranh thủ vơ vét, kể cả tham nhũng vặt để “bù đắp” số tiền đã chạy và kiếm chác làm giàu bất chính. Đáng tiếc là một bộ phận quần chúng nhân dân, kể cả trong CBĐV cũng nghe theo và tin như vậy. Thực tế, thời gian qua hiện tượng này có ở một số nơi, ở một số thời điểm, song chủ yếu là ở cấp trung gian và cơ sở. Đảng ta đã nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn.

Tại Hội nghị TƯ4 khóa 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lên án gay gắt hiện tượng “chạy chức, chạy quyền” và chỉ rõ tình trạng bổ nhiệm, đề bạt theo kiểu “Thứ nhất hậu duệ, thứ hai tiền tệ...”. TƯ đã có hàng loạt Nghị quyết, quyết định, chỉ thị về công tác cán bộ, nhằm ngăn chặn, hạn chế, chấm dứt hiện tượng này (v/d : NQ 26 ngày 19/5/2018 “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, uy tín, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ”; QĐ 179 QĐ/TƯ ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về “Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ”, QĐ 205 QĐ/TƯ ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền...”). Cùng với việc thành lập các Ban chỉ đạo chống tham nhũng cấp tỉnh cùng quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực kể cả tham nhũng vặt. Chăc chắn tình trạng này sẽ nhanh chóng được hạn chế, ngăn chặn.

c. Quấy rối, chống phá liên tục:

Ngoài việc đưa ra các luận điệu xuyên tạc, sai trái nêu trên, các thế lực thù địch thường xuyên hễ có cơ hội là kích động chống phá. Chúng không từ mọi thủ đoạn, từ reo rắc hoài nghi đến bịa đặt vu khống trắng trợn, nhằm gây hoang mang trong dư luận.

Đơn cử gần đây, khi chúng ta khởi tố, điều tra mở rộng vụ án “Kit test covid-19” của công ty Việt Á, chúng đã rêu rao nói là Ban chỉ đạo vào cuộc quá muộn, xử lý chậm nghi có “vùng cấm”; chúng còn tung tin vu cáo các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoặc người thân có liên quan vụ án... gây dư luận bất lợi trong một bộ phận quần chúng nhân dân, kể cả CBĐV. Thậm chí chúng còn lợi dụng kết quả mở rộng vụ án để suy diễn, quy chụp cho rằng đây là “sự thất bại của cuộc chiến chống tham nhũng” hay “mồ chôn uy tín của Đảng” từ đó chúng quay trở về với luận điệu cũ rích đòi “đa nguyên đa đảng”.

Thực tế ra sao : Ngay khi phát hiện sai phạm đấu thầu Kit test tại CDC tỉnh Hải Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án công ty Việt Á, CDC Hải Dương và một số đơn vị liên quan vào ngày 10/12/21; đến 22/12/21 Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị “giao Bộ Công an chủ trì cùng các Bộ ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh tốc độ điều tra, xác minh mở rộng vụ án sớm đưa ra xét xử, thu hồi tài sản cho Nhà nước...”. 

Ngày 30/12/21, Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng đã đưa vụ án này vào diện theo dõi, chỉ đạo. 

Như vậy không thể nói là chậm trễ - mặc dù việc điều tra mở rộng vụ án phải làm theo đúng quy định của pháp luật, theo đúng trình tự tố tụng, song các cơ quan liên quan đã hết sức khẩn trương, quyết liệt. 

Đến ngày 17/6/2022 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hơn 70 bị can (trong đó : 1 Bộ trưởng, 1 Thứ trưởng và 1 nguyên Bộ trưởng, đương kim Chủ tịch UBND Thành phố). Quyết tâm của Ban chỉ đạo TƯ đối với xử lý vụ án này là “Nhổ tận rễ, cắt tận ngọn”. Do vậy, không thể nói vụ án này có vùng cấm như bọn phản động xuyên tạc, vu khống.

tm-img-alt
Vẫn "ăn của dân không từ một thứ gì", kể cả ăn trên sự khốn cùng của người dân trong cơn đại dịch. Vụ Việt Á bất ngờ hiện ra, choáng váng và phẫn nộ. Choáng vì một doanh nghiệp tư nhân đã dùng 800 tỷ đồng "bôi trơn" cả một hệ thống của ngành y tế, nghiền nát y đạo. Trong ảnh : Hai cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ( trái) và Nguyễn Thanh Long bị khởi tố ngày 7/6/2022. Ảnh ITN

Ngoài ra các thế lực thù địch còn thường xuyên bằng mọi thủ đoạn tinh vi, thâm độc như cường điệu hóa, quy chụp thiển cận, vô căn cứ, cố tình phủ nhận những nỗ lực của Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Một ví dụ: Ngay khi Hội nghị TƯ5 khóa 13 ra Nghị quyết v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp Tỉnh, lập tức các Đài phản động và mạng xã hội rêu rao cho rằng đây là “sự thất bại của cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Ban chỉ đạo TƯ”. Đây là những suy luận hết sức thiển cận, ngu dốt. Bọn chúng không hiểu (hoặc cố tình không hiểu) cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta ngoài các vụ án lớn ở TƯ và các TP lớn, cần tiếp tục mở rộng đến các địa phương, các cơ sở để chống tham nhũng, tiêu cực kể cả tham nhũng vặt – Chủ trương này được cả 63/63 Tỉnh thành ủng hộ, toàn dân đồng lòng. Chính đây là thể hiện quyết tâm chống tham nhũng đến cùng của toàn Đảng, toàn dân – không thể chấp nhận sự xuyên tạc đến mức trơ tráo như vậy của kẻ địch. 

Từ những phân tích trên, cho thấy chúng ta phải luôn nêu cao cảnh giác trước mọi luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng. Mục đích của chúng quá rõ là nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng tận dụng mọi cơ hội, mọi lĩnh vực, để xuyên tạc, để bóp méo sự thật, nhằm gây hoang mang, chia rẽ nội bộ, làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại thành quả cách mạng của Đảng, của dân tộc. Nhận diện và phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan tuyên huấn mà là của mỗi CBĐV với trách nhiệm trước nhân dân, trước Tổ quốc.

3. Các biện pháp đấu tranh trước các luận điệu xuyên tạc, phản động

Chúng ta cần phải xác định rằng, các thế lực phản động thù địch trong nước và quốc tế luôn tìm mọi cách tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng, nhằm phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại thể chế XHCN của chúng ta. Bất cứ thành quả nào của cách mạng Việt Nam, bè lũ phản động đều tìm cách xuyên tạc, chống phá. 

Với cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng và Nhà nước ta đang tiến hành, đã thu được nhiều thắng lợi toàn diện, hiệu quả, được nhân dân cả nước tán thành, ủng hộ; bọn phản động lại càng điên cuồng chống phá. 

Do vậy, cùng với việc nhận diện, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của kẻ địch, chúng ta cũng cần có các biện pháp để chủ động đối phó với hiện tượng này. Cụ thể :

a. Nhanh chóng hoàn thiện mọi cơ chế để “không thể”,“không dám” và “không cần” tham nhũng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh.

Hệ thống các văn bản pháp luật liên quan đến “khả năng” tham nhũng như : đất đai, đấu thầu, đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị, quản lý tài sản công .... phải chặt chẽ, phù hợp thực tế, theo phương châm lấy “XÂY” (phòng ngừa, ngăn chặn) là chính.  Các quy định này làm sao để những ai có trách nhiệm thực hiện không thể tham nhũng được.

Bên cạnh đó, các chế tài xử phạt phải nghiêm minh, không có vùng cấm, có tác dụng răn đe mạnh, có biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng triệt để, hiệu quả ... khiến ai đó có điều kiện nhưng không dám tham nhũng.

Đất nước ta tuy chưa giàu mạnh như các nước phát triển, chế độ tiền lương có thể còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng cuộc sống của CBĐV , kể cả những người lãnh đạo, quản lý. Song chúng ta cũng đã và đang nghiên cứu để có chế độ đãi ngộ phù hợp, sao cho mọi người có thể sống bằng lương và thu nhập chính đáng của mình. Như vậy, rất nhiều CBĐV sẽ yên tâm và  “không cần” tham nhũng.

b. Tăng cường bồi dưỡng chính trị, lý luận cho đội ngũ CBĐV.

Khẳng định vững chắc quan điểm có tính sống còn của Đảng ta : kiên định, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh – phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mỗi CBĐV phải là người hiểu rõ bản chất của các luận điệu xuyên tạc, không bị ảnh hưởng hay mơ hồ trong nhận thức. Phải là người hướng dẫn nhân dân, trước hết là những người thân trong gia đình, bạn bè, phản bác lại luận điệu phản động đó.

Gắn đấu tranh với các hành vi tham nhũng tiêu cực, xỷ lý CBĐV vi phạm với việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ CBĐV. Đưa việc “học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thực hiện nghiêm túc và đi vào chiều sâu. Nêu cao tấm gương “cần, kiêm, liêm, chính, chí công, vô tư”. 

Phải làm sao để mỗi CBĐV phải có khả năng phân biệt phải trái, đúng sai, phải miễn nhiễm với những luồng tư tưởng xấu, độc hại, phản bác được trước các luận điệu xuyên tạc, vu khống của kẻ địch đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. – Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đặc biệt phải đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả về lượng và chất, đủ sức tuyên truyền, hướng dẫn dư luận, đấu tranh phản bác kịp thời và thuyết phục trước các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.

c. Cùng với việc “đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ”; chúng ta cũng phải dám nhìn thẳng sự thật: hiện có một bộ phận quần chúng nhân dân và không ít CBĐV do nhận thức mơ hồ, thiếu bản lĩnh đã ngây thơ tin vào các luồng thông tin bịa đặt , sai trái, các thuyết âm mưu của các thế lực thù địch chống lại cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực của Đảng; vô tình tiếp tay cho chúng chống phá cách mạng. 

Do vậy, đề nghị các Chi bộ cơ sở đặc biệt ở các khu dân cư nơi CBĐV dễ tiếp xúc với dư luận quần chúng cần có sự quan tâm lắng nghe, tập hợp các diễn biến tư tưởng bất lợi trong quần chúng nhân dân và CBĐV từ đó có các biện pháp cụ thể (thông qua các cuộc họp Chi bộ, thảo luận chuyên đề ... ) để phân tích, bác bỏ, quán triệt cho mỗi CBĐV nhận diện và phản bác các luận điệu phản động. Mỗi CBĐV không được có thái độ xem nhẹ, thậm chí nghe theo đám đông trước các dư luận trái chiều đối với cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng. Phải đề cao cảnh giác, kiên định lập trường, uốn nắn, đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, làm trong sạch môi trường sống ở cả gia đình và cộng đồng.

Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội, đoàn thể khu dân cư (thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, người cao tuổi ...) cũng phải vào cuộc đấu tranh với những luận điệu phản động, sai trái đó.

Tuy nhiên, để giúp các Chi bộ có thể làm tốt công việc này; hệ thống tuyên giáo các cấp từ TƯ đến các tỉnh thành cần có chỉ đạo, cung cấp thông tin, tư liệu chính thống, cần thiết để các Chi bộ có căn cứ triển khai thực hiện.

d. Tăng cường các giải pháp công nghệ để phát hiện sớm, ngăn chặn tận gốc nguồn phát tán các thông tin xấu, độc hại (chặn sóng, lập bức tường lửa trên không gian mạng....)

e. Đẩy mạnh Quản lý Nhà nước về Truyền thông, báo chí trên internet, trên mạng xã hội. 

Rà soát để bổ xung, hoàn chỉnh hệ thống quy định pháp luật Quản lý mạng xã hội... tạo căn cứ pháp lý để răn đe, xử lý các hiện tượng tuyên truyền, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc phản động. Bên cạnh đó, phải tổ chức một cách đồng bộ, bài bản, để hệ thống truyền thông, báo chí chính thống của chúng ta vào cuộc kịp thời, công khai phân tích, phản bác các luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch nhằm vào các thành tựu cách mạng của Đất nước cũng như của cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực mà toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành.

g. Đẩy mạnh phát triển kinh tế văn hóa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, sử lý tốt những bức xúc của người dân từ cơ sở...

Bằng các biện pháp trên, chắc chắn kẻ địch cho dù có bưng tai, bịt mắt cố tình “đổi trắng thay đen” truyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá cách mạng nước ta, trong đó có cuộc chiến chống tham nhũng; chắc chắn chúng không có đất dụng võ vì không ai sẽ nghe và tin theo chúng.

Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, đã và đang thu được những kết quả to lớn, nhiều kẻ thoái hóa biến chất chạy theo chủ nghĩa cá nhân sa vào tham ô, hối lộ, tiêu cực đã bị điều tra, xử lý, thu hồi phần lớn tài sản bị thất thoát cho Nhà nước. Lòng tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và ngày càng tăng cường. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc, là sự đảm bảo cho thắng lợi cuối cùng của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mọi mưu đồ chống phá cách mạng, xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch đối với cuộc chiến chống tham nhũng của Đảng ta nhất định sẽ thất bại – Chắc chắn cùng với thắng lợi to lớn hơn, hiệu quả hơn của cuộc chiến chống tham nhũng của chúng ta, thì mọi luận điệu xuyên tạc,vu khống của kẻ địch cũng trở nên vô nghĩa, lạc lõng, không có chỗ tồn tại trong cuộc sống tinh thần và đời sống chính trị của xã hội ta./. 

NGUYỄN MỸ
Phó Ban Công tác Mặt trận Khu dân cư 15
Đảng viên Chi bộ 15 – Đảng bộ Phường Phú Thượng
Quận Tây Hồ - TP.Hà Nội

Bạn đang đọc bài viết Nhận diện, phản bác luận điệu sai trái từ thế lực thù địch trong đấu tranh chống tham nhũng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị buộc thôi việc
Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã ký quyết định buộc thôi việc với cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng và ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Hai ông này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Tin mới