Thứ sáu, 29/10/2021 03:00 (GMT+7)
Nguồn lực cho bảo vệ môi trường
Theo Điều 148, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Nguồn lực cho bảo vệ môi trường.
Mua sắm xanh
“Mua sắm xanh” hay “mua sắm sinh thái” là thuật ngữ sử dụng để chỉ việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường nhằm giảm thiểu nhiều nhất tác động bất lợi tới sức khỏe và môi trường
Phát triển dịch vụ môi trường
Theo Điều 144, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Phát triển dịch vụ môi trường.
Phát triển ngành công nghiệp môi trường
Theo Điều 143, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Phát triển ngành công nghiệp môi trường.
Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên
Theo Điều 138, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên