Hà Nội, Thứ Hai Ngày 23/09/2019
Trạm Tấu là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 70%. Đây là địa phương có điểm nóng về khai thác, vẩn chuyển lâm sản trái phép trong những năm qua.