Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 14/08/2020

Bị gây khó khăn khi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND cấp xã

Mtđt, 16:44 24/06/2019

Điều 12 Quyết định số: 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất.

Câu hỏi: Gia đình tôi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất chưa có sổ cho bộ phận một cửa tại UBND phường Văn Quán, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay so với giấy biên nhận trả hồ sơ kết quả đã là 5 tháng 11 ngayf, mà vân chưa có kết quả. Như vậy, theo giấy biên nhận thì việc chậm trễ giải quyết việc của tôi là vi phạm quy định pháp luật, tôi cần phải làm gì đối với việc lưu hồ sơ và chậm xử lý của cán bộ địa chính. Nếu kể cả hồ sơ của tôi sai thì cũng phải ra một thông báo để tôi còn biết, đằng này lại cứ om hồ sơ lâu.

Luật sư trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chuyên mục hỏi đáp Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp và căn cứ vào quy định tại Điều 12 Quyết định số: 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về trình tự, thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất. Cụ thể như sau:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ (theo quy định tại Điều 8 Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 và Khoản 1 Điều 7 Thông tư số: 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) tại UBND cấp xã nơi có đất.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, UBND cấp xã thực hiện các công việc sau:

+/ Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013; Điều 18 Nghị định số: 43/2014/NĐ-CP và Khoản 16, Điều 2 Nghị định số: 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 15 Thông tư số: 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ, thì xác nhận tình trạng tranh chấp quyền sở hữu tài sản; đối với nhà ở, công trình xây dựng thì xác nhận thời điểm tạo lập tài sản, thuộc hay không thuộc trường hợp phải cấp phép xây dựng, sự phù hợp với quy hoạch được duyệt; xác nhận sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng nếu chưa có xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;

+/ Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì trước khi thực hiện, trong thời hạn 01 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã phải thông báo cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chủ trì thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu trích đo địa chính thửa đất chưa được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra); (thời gian trích đo hoặc kiểm tra bản trích đo không quá (10) ngày);

+/ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai (thời gian công khai kết quả kiểm tra không tính vào thời gian giải quyết thủ tục công nhận quyền sử dụng đất);

Sau thời gian thông báo công khai nếu không phát sinh khiếu kiện thì gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện (qua phòng Tài nguyên và Môi trường).

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ từ UBND cấp xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc sau:

+/ Thẩm tra, xác định hồ sơ đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì lập Tờ trình đề nghị UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận (Trường hợp thuê đất: Ngoài việc cấp Giấy chứng nhận, phải trình UBND cấp huyện ký Quyết định cho thuê đất, ký hợp đồng thuê đất) và luân chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội (nơi có đất).

+/ Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã và người sử dụng đất biết; đồng thời luân chuyển hồ sơ (bản chính) cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội để làm thủ tục xác nhận đăng ký đất đai cho người sử dụng đất đối với trường hợp chưa thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Bước 4: Trong thời hạn 02 ngày, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội căn cứ Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường (đã được UBND cấp huyện phê duyệt, cho phép cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất) thực hiện:

+/ Gửi số liệu địa chính đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính (gồm: tiền sử dụng đất; thuế thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; lệ phí trước bạ; các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định) hoặc xác định đơn giá thuê đất (đối với trường hợp thuê đất);

+/ Vẽ, in Giấy chứng nhận.

+/ Luân chuyển hồ sơ để phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận.

Bước 5: Trong thời hạn 02 ngày, UBND cấp huyện có trách nhiệm ký cấp Giấy chứng nhận.

Bước 6: Trong thời hạn 01 ngày, kể từ khi UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội có trách nhiệm:

+/ Cập nhật, bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và có văn bản gửi các cơ quan liên quan để cập nhật, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất vào hồ sơ địa chính của Thành phố.

+/ Khi người được cấp Giấy chứng nhận nộp đủ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì thu phí, lệ phí theo quy định, thu giấy tờ gốc về đất và tài sản gắn liền với đất; Trao Giấy chứng nhận cho người được cấp, chuyển lại hồ sơ (kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đã ký cấp) cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để lưu trữ, quản lý theo quy định.

Như vậy, thời hạn để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Hà Nội là 20 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ được xác nhận trong giấy biên nhận. Và thời hạn 15 ngày niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất.

Trong trường hợp của bạn, thì tính đến thời điểm hiện nay đã quá 05 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ mà bạn vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo hay văn bản nào từ phía bộ phận một cửa tại UBND phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội thì bạn cần nhanh chóng tới bộ phận một cửa, gặp trực tiếp chuyên viên để yêu cầu trả lời về việc xử lý hồ sơ cấp GCNQSDĐ mà bạn đã nộp trước đó. Nếu trong trường hợp đã yêu cầu mà chuyên viên tiếp nhận hồ sơ không trả lời hoặc cố tình lấy lý do mà bạn cho rằng lý do đó là không đúng, không có căn cứ pháp luật thì bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại trực tiếp tới Chủ tịch UBND phường Văn Quán theo quy định tại Điều 204 Luật Đất đai năm 2013: “Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai” hoặc tố cáo theo Điều 205 Luật Tố cáo năm 2018 để yêu cầu làm rõ hành vi vi phạm và trả lời lý do tại sao giải quyết thủ tục hành chính chậm so với thời hạn quy định. Từ đó, có cơ sở để hồ sơ của bạn được tiếp tục và nhanh chóng giải quyết theo quy định của pháp luật đã trích dẫn nêu trên.

Hơn nữa, hiện nay ở Hà Nội nếu bạn muốn phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu, tiêu cực trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất thì bạn có thể liên hệ theo đường dây nóng: 0243.7731560 và email: vanthu_sotnmt@hanoi.gov.vn.

Nếu cần có sự hỗ trợ, tư vấn thêm bạn đọc có thể liên hệ theo địa chỉ phía dưới đây.

Luật gia: Lê Minh
Địa chỉ: Số 184, đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nộ
Hotline: 0961.272.396
Email: Haiminhlawfirm@gmail.com

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Bị gây khó khăn khi làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu tại UBND cấp xã tại chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Văn bản chính sách – Hỏi đáp