Thứ tư, 05/10/2022 15:36 (GMT+7)
Bài 1: Gới thiệu về BAT
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2020. Một trong những nội dung mới được đưa vào dự thảo Luật, tại Điều 111 là áp dụng công nghệ tốt nhất hiện có (BAT)