Thứ năm, 21/10/2021 18:41 (GMT+7)
Tranh chấp về môi trường
Theo Điều 162, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Tranh chấp về môi trường