Thứ năm, 29/09/2022 21:06 (GMT+7)
Quỹ bảo vệ môi trường
Theo Điều 151, Luật Bảo vệ môi trường số 17/2020/QH14 được Quốc hội Khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ 01/01/2022 quy định về Quỹ bảo vệ môi trường.