Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/09/2020
Công tác quy hoạch kiến trúc đô thị trong giai đoạn đô thị hóa của Thủ đô cần phải đi trước một bước, các quận, huyện cũng phải xây dựng chiến lược, quy chế về quy hoạch kiến trúc, kiến trúc đô thị.