Thứ bảy, 20/07/2024 22:54 (GMT+7)

Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc

Duy Thịnh -  Thứ ba, 18/06/2024 11:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13/6, PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ban hành quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung quyết định nêu rõ: Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Địa điểm tại Xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích Khoảng 07 ha.

Phạm vi khu đất được xác định: Tại tờ bản đồ số 19 bản đồ địa chính xã Minh Tiến, tỷ lệ 1/2000, đo vẽ năm 2006. Ngành nghề hoạt động: Sản xuất đồ nội thất, sản xuất linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp, phụ tùng điện, điện tử; sản xuất thiết bị cơ khí, chế biến nông sản, chế biến lâm sản (sản xuất ván sàn, viên nén gỗ), hàng thủ công mỹ nghệ.

tm-img-alt

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần HVG Holdings; Tổng mức đầu tư tạm tính: 52 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu: 13,5 tỷ đồng (chiếm 25,96%); Vốn vay ngân hàng và vốn huy động hợp pháp khác: 38,5 tỷ đồng (chiếm 74,04%). Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Lập, phê duyệt Trích đo địa chính/trích lục bản đồ địa chính trước ngày 01/7/2024; Hoàn thành hồ sơ, trình HĐND tỉnh thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất trước ngày 15/7/2024; Hoàn thành hồ sơ, cập nhật dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trước ngày 15/8/2024; Hoàn thành lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; thỏa thuận đấu nối giao thông; cấp điện, cấp nước; thu gom rác thải trước ngày 30/8/2024; Hoàn thành lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm duyệt PCCC trước ngày 15/9/2024; Hoàn thành hồ sơ, trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trước ngày 15/10/2024; Hoàn thành lập, trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trước ngày 30/9/2024; Hoàn thành hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công dự án trước ngày 30/10/2024; Hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trước ngày 15/11/2024; Hoàn thành thủ tục định giá đất, ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 25/02/2025; Cấp Giấy phép xây dựng trước ngày 27/02/2025; Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; lập, phê duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp (bảo đảm điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp) trước ngày 30/10/2025.

tm-img-alt
Ảnh minh họa

Được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị quyết số 121/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2026 và các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác theo quy định hiện hành của pháp luật.

Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần HVG Holdings) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các thủ tục đầu tư: Đấu nối giao thông; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Trích đo địa chính (hoặc Trích lục địa chính); Báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án Phòng cháy chữa cháy; đấu nối điện, nước; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin thuê đất với nhà nước; Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo quy định; trong trường hợp quá thời hạn quy định, phải xin phép gia hạn theo quy định của pháp luật; nếu vi phạm pháp luật, chậm triển khai hoặc ngừng hoạt động hoặc không thực hiện thì bị xử lý theo quy định của pháp luật; Lập và phê duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Thực hiện quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ chấp hành các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên nước, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, an toàn xã hội trong cụm công nghiệp; Khi thu hút dự án thứ cấp đầu tư vào cụm công nghiệp phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường đối với cụm công nghiệp (nhất là ảnh hưởng đối với khu dân cư và các công trình công cộng) được quy định tại mục 2.5.1, mục 2.5.2, mục 2.16.8 của QCVN 01: 2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; Báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ); thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Giao UBND huyện Ngọc Lặc: Thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp; Lập hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất. - Hoàn thành lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thẩm duyệt thiết kế cơ sở; Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Thẩm duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp. Tổ chức làm việc với chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp để thống nhất, cam kết về tiến độ hoàn thành công tác GPMB và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quy định tại Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến; yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp cam kết đáp ứng bố trí đủ kinh phí và đúng kỳ hạn theo yêu cầu của UBND huyện Ngọc Lặc về kinh phí đền bù, GPMB. Trường hợp UBND huyện yêu cầu chủ đầu tư bố trí kinh phí đền bù, GPMB đến lần thứ 2 nhưng chủ đầu tư vẫn không đáp ứng bố trí đủ kinh phí và đúng kỳ hạn theo yêu cầu thì UBND huyện tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét chấm dứt, thu hồi dự án (trừ trường hợp do bất khả kháng hoặc thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước). - Thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Minh Tiến theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; Báo cáo Sở Công Thương về kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ); thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Giao Sở Công Thương: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp việc thay đổi quy mô diện tích của Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc vào Quy hoạch tỉnh khi đến kỳ điều chỉnh; trình duyệt theo quy định; Theo dõi từng mốc tiến độ thực hiện dự án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc theo quy định hiện hành của pháp luật.

Công ty Cổ phần HVG Holdings có trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc theo đúng tiến độ quy định tại Điều 1 Quyết định này. Nếu Công ty không hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư hoặc đến ngày 25/02/2025, Công ty không hoàn thành thủ tục về đất đai thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý; UBND tỉnh sẽ không xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xem xét chấm dứt hiệu lực Quyết định thành lập cụm công nghiệp nếu việc chậm thực hiện hồ sơ, thủ tục không thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật) và Chủ đầu tư không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Tháng bảy đêm mưa
Đêm mưa phủ bể dâu nặng hạt.////Cảm xúc bện. Tháng bảy chòng chành. ///Dòng lao xao tỏ mờ nhân dáng.///Ngỡ mênh mông vời vợi ngàn xanh.
Bài thơ: Ngày vội vã
Có những ngày vội vã đi qua///Nắng thì tắt///Trên con đường bụi gió///Những vết chân chim hằn lên nét mặt///Những đắn đo///Cứa rát tận lòng mình....
Điểm sàn xét tuyển Đại học Duy Tân năm 2024
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Duy Tân công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Mức điểm cho tất cả các ngành dao động từ 16 điểm - 22.5 điểm.
Đại học Y dược Buôn Ma Thuột công bố điểm sàn 2024
Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển) đại học hệ chính quy đối với phương thức xét điểm tổ hợp 03 môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Thương hiệu đồng hành