Hà Nội, Thứ Năm Ngày 24/06/2021

Bắc Ninh: Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

PV (T/h), 15:10 25/09/2020

Sáng 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trình bày Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XX trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thống nhất số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XX gồm 49 đồng chí, bầu tại Đại hội 48 đồng chí.

BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX giới thiệu danh sách nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 53 đồng chí. Các đồng chí được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, sức khỏe… theo quy định.

Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khóa XIX

Trong ngày làm việc thứ hai, sáng nay (25-9), Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nghiêm túc kiểm điểm trước Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nêu rõ: Tập thể Ban Chấp hành luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, kỷ cương trong lãnh đạo, chỉ đạo. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra, tranh thủ sự lãnh đạo của Trung ương, sự phối hợp của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; làm việc có chương trình, kế hoạch cụ thể; quan tâm việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện nghị quyết và kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, có nhiều đổi mới, đạt kết quả cao và toàn diện, nhất là trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, mở rộng và nâng cao hiệu quả đầu tư, triển khai thực hiện các dự án KCN Yên Phong 2C, KCN VSIP Bắc Ninh II, KCN Gia Bình, KCN Nam Sơn – Hạp Lĩnh.

Đến nay, Bắc Ninh có 16 KCN tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch, với tổng diện tích 6.398 ha; trong đó, có 10 KCN đi vào hoạt động, thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn vốn FDI đạt 19,7 tỷ USD, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh có quy mô công nghiệp lớn trong toàn quốc.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ sản xuất nông nghiệp phát triển, một số chủ trương, chính sách thu hút nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đủ mạnh và có tính đột phá, đúng, sát với tình hình thực tế được ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, hỗ trợ nông dân và đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tích tụ đất đai, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế trang trại, gắn kết theo chuỗi giá trị.

Tập trung nguồn lực hỗ trợ hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2020, hệ thống cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hiện đại phục vụ nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh… 100% số xã và các huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 15% so mục tiêu đề ra), tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và công nhận Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội, xác định mục tiêu của cả nhiệm kỳ tạo tiền đề cơ bản xây dựng tỉnh trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 31/8/2016 về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 - 2020”; Kết luận số 92-KL/TU về quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2025 và định hướng đến năm 2030…

Sáng 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. ( Ảnh: Báo Tài nguyên Môi trường).

Đồng thời, quan tâm khuyến khích phát triển GD- ĐT ngoài công lập, chỉ đạo xây dựng cơ chế, chính sách, thu hút các trường Đại học về đầu tư xây dựng tại tỉnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an toàn thực phẩm, ban hành Kết luận số 467-KL/TU về đề án nâng cao năng lực hoạt động mạng lưới y tế cơ sở tỉnh giai đoạn 2019 - 2025, Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 06/6/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm”.

Các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện đạt kết quả. Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài là tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung quyết liệt giải quyết vấn đề môi trường, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các Khu xử lý rác thải tập trung tại các huyện và hệ thống các lò đốt rác tại khu dân cư, các dự án xử lý rác thải phát năng lượng; giải quyết ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp, làng nghề; kiểm soát, xử lý tình trạng khai thác trái phép cát, sỏi lòng sông; chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động các phong trào làm sạch đồng ruộng, đường làng, ngõ xóm, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chú trọng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung cao, thực hiện các giải pháp lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức”, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Trong nhiệm kỳ, thực hiện giải thể, sáp nhập giảm được 211 cơ quan, đơn vị, đầu mối; giảm 276 lãnh đạo quản lý; giảm 3.809 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố. Quá trình tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Trung ương bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai.

Công tác Dân vận của Đảng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát quần chúng, nắm vững tình hình trong nhân dân, xử lý kịp thời các vấn đề ngay từ cơ sở tạo sự đồng thuận cao trong xã hội…

Bên cạnh những ưu điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX cũng nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tập trung chỉ đạo nhưng còn có mặt hạn chế. Công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận, tuyên truyền ở một số cơ sở chưa tốt. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở một số địa phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm, thiếu quyết liệt, chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương, xây dựng nghị quyết chuyên đề chưa sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Lĩnh vực kinh tế - xã hội được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả toàn diện nổi bật, có nhiều chỉ tiêu xếp trong nhóm các tỉnh đứng đầu toàn quốc, tuy nhiên còn một số vấn đề chưa giải quyết hiệu quả, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế; tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế; GRDP bình quân đầu người; quy mô công nghiệp; tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; thu gom, xử lý rác thải; quản lý, sử dụng đất đai; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước kết nối, liên kết chuỗi giá trị để thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển; việc đầu tư các công trình phúc lợi công cộng; kết nối hạ tầng đảm bảo đồng bộ, hiện đại và đẩy nhanh đô thị còn khó khăn… Công tác đảm bảo an ninh quốc phòng còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp liên quan an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh kinh tế; quản lý người nước ngoài, tội phạm công nghệ cao. Công tác đối ngoại, hợp tác đầu tư cần tiếp tục mở rộng để nâng cao vai trò, vị thế và thúc đẩy Bắc Ninh phát triển toàn diện.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo đã được kiểm điểm trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX chỉ ra nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế; trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Những nội dung kiểm điểm được đại biểu Đại hội nhất trí tán thành và thông qua.

Đồng chí Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị phát biểu tại đại hội, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nhắc đến nhiều tiềm năng, lợi thế của Bắc Ninh. Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh Bắc Ninh là vùng đất địa linh - nhân kiệt, là nơi sinh thành và nuôi dưỡng nhiều nhà cách mạng lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là địa phương có tiềm năng, vị trí thuận lợi; con người năng động, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng kỳ vọng Bắc Ninh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. (Ảnh: Báo Thanh niên).

Trong nhiệm kỳ mới, Đại tướng Tô Lâm lưu ý tỉnh Bắc Ninh cập nhật bối cảnh quốc tế, trong nước; nhận định rõ hơn các thời cơ, thuận lợi và cả khó khăn, thách thức.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, Bộ trưởng Công an đề nghị Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh phát huy, kế thừa, tận dụng thành tựu đã đạt được, sớm hoàn thành các tiêu chí cơ bản để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Với nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đại tướng Tô Lâm lưu ý về lập trường, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Nhắc đến nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Công an tin tưởng đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, là trung tâm tập hợp, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết của Đảng bộ và nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng kỳ vọng Bắc Ninh sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Ninh: Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tại chuyên mục Trong nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Trong nước
Sau ba ngày làm việc tập trung, dân chủ và đoàn kết, ngày 24/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái.