Hà Nội, Thứ Sáu Ngày 18/06/2021
Trong tiến trình phát triển, mỗi bước đi, thành quả của Thủ đô đều nhận được sự quan tâm, phản ánh kịp thời và toàn diện của các cơ quan báo chí, thể hiện qua việc chủ động thông tin, làm tốt vai trò phản biện, là cầu nối giữa chính quyền với nhân dân. Trong sự đóng góp toàn diện ấy, có vai trò cốt yếu của báo chí Hà Nội với tinh thần luôn chung sức, chung lòng vì Thủ đô thân yêu.
Trong 06 tháng đầu năm 2017, các cấp, các ngành đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch kiểm soát, rà soát đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm trong năm 2017; kịp thời thời công bổ và niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại các cấp chính quyền.