Thứ tư, 17/04/2024 16:21 (GMT+7)

Sơn La: Ban Quản lý các khu công nghiệp có nhiều tồn tại, hạn chế

MTĐT -  Thứ năm, 22/02/2024 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Kết luận số 01-KL TTr, ngày 26 01 2024, về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La, bên cạnh các mặt tích cực cũng có nhiều tồn tại, hạn chế.

Ngày 30/01/2024 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La nhận được Kết luận số 01/KL-TTr ngày 26/01/2024 của Thanh tra tỉnh về Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

tm-img-alt
Thanh tra tỉnh Sơn La công bố quyết định thanh tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La. Ảnh: Thanh tra Sơn La

Cụ thể, để đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của Ban Quản lý các KCN tỉnh Sơn La (sau đây gọi là Ban Quản lý) và các tổ chức, cá nhân có liên quan (giai đoạn từ năm 2015-2023), Đoàn thanh tra thực hiện thanh tra đối với:

Đồ án 01: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng KCN Mai Sơn theo Quyết định số 14/QĐ-BQL ngày 30/9/2016 của Ban Quản lý.

Đồ án 02: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Mai Sơn theo Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La.

Đồ án 03: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Mai Sơn theo Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La.

Đồ án 04: Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 KCN Mai Sơn theo Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND tỉnh Sơn La.

Đồ án 05: Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Vân Hồ theo Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh Sơn La.

Đối với đồ án quy hoạch được phê duyệt trước năm 2015, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra công tác thực hiện quy hoạch.

Chưa chấp hành nghiêm về lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch

Qua thanh tra cho thấy, Ban Quản lý chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Cụ thể:

Trong quá trình lập, trình phê duyệt Đồ án 01, Ban Quản lý không thực hiện lập báo cáo nội dung, kế hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng và tổ chức xin ý kiến cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch và khu vực xung quanh có ảnh hưởng trực tiếp theo quy định.

Tại Đồ án 02, Ban Quản lý lập báo cáo thiếu một số nội dung như: Lý do, sự cần thiết phải lập điều chỉnh, phân tích, làm rõ tính đồng bộ của toàn bộ quy hoạch và hiệu quả kinh tế xã hội của việc điều chỉnh.

Hồ sơ Đồ án 01, thiếu một số bản vẽ thể hiện nội dung điều chỉnh cục bộ, xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

Tại các Đồ án 02, 03, 04, 05, Ban Quản lý lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ của đồ án bằng hình thức tổ chức cuộc họp chưa đảm bảo theo quy định. Thời gian lấy ý kiến về quy hoạch tại các Đồ án 02, 03, 04 chưa đảm bảo theo quy định.

Tại các Đồ án 03, 04, 05, hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch không có dự thảo Tờ trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án theo quy định.

Tại Đồ án 03, thuyết minh nhiệm vụ lập đồ án thiếu một số nội dung như: Các chỉ tiêu cơ bản áp dụng về quy mô, sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật trên cơ sở quy hoạch phân khu xây dựng hoặc quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy hoạch khác có liên quan; đề xuất sơ bộ về cấu trúc, nguyên tắc tổ chức không gian khu vực lập quy hoạch chi tiết trên cơ sở danh mục các hạng mục công trình cần đầu tư xây dựng trong khu vực lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

Thực hiện một số gói thầu lập nhiệm vụ quy hoạch chưa đảm bảo

Để tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023, UBND tỉnh Sơn La giao dự toán ngân sách với tổng số tiền 5.810 triệu đồng.

Qua thanh tra cho thấy, các gói thầu lập nhiệm vụ quy hoạch các Đồ án 03, 04, 05, Ban Quản lý không thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định; thực hiện quy trình chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu lập nhiệm vụ quy hoạch các Đồ án 03, 04, 05 chưa đảm bảo quy định.

Đồ án 01 không được Ban Quản lý tổ chức công khai đồ án theo quy định; việc công khai các Đồ án 02, 03, 04, 05 chưa đầy đủ về hình thức, nội dung theo quy định như: không thực hiện trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các pano, bản vẽ, mô hình tại cơ quan quản lý quy hoạch, UBND cấp xã.

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc của Đồ án 03 thiếu một số nội dung theo quy định như: Ranh giới, phạm vi và tính chất, chức năng khu quy hoạch; vị trí, ranh giới, chức năng, quy mô các lô đất trong khu quy hoạch; cốt xây dựng đối với từng lô đất, cốt sàn, vật liệu xây dựng của các công trình; các sơ đồ kèm theo…

Công tác lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt tại các Đồ án 03, 04, 05 không đảm bảo thời gian. Việc tổ chức cắm mốc ngoài thực địa của Đồ án 05 chưa đảm bảo.

Công tác giải phóng mặt bằng quy hoạch KCN Mai Sơn giai đoạn 1 còn chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Các nhà đầu tư xây dựng công trình trong KCN không có thông báo khởi công xây dựng bằng văn bản với UBND cấp xã nơi xây dựng; không có thông báo khởi công xây dựng cho cơ quan cấp giấy phép đến kiểm tra và định vị xây móng khi tiến hành khởi công xây dựng theo yêu cầu của giấy phép xây dựng.

Yêu cầu Ban Quản lý chỉ đạo các phòng trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức tiếp thu nghiêm túc Kết luận thanh tra, xây dựng Kế hoạch và thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định tại Điều 104 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15; báo cáo kết quả thực hiện, lập hồ sơ gửi về phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, Thanh tra tỉnh trước ngày 29/02/2024.

- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức lập quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch theo phân cấp, đảm bảo đúng trình tự, thẩm quyền, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm, có tầm nhìn phù hợp với sự phát triển của khu công nghiệp.

- Nâng cao trách nhiệm trong việc cấp phép xây dựng, quản lý cấp phép, kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép và theo quy hoạch tại địa bàn. Thực hiện công tác đầu tư xây dựng các dự án đảm bảo theo các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khu vực quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

- Phối hợp với Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của huyện cùng các phòng, ban và các địa phương có liên quan làm tốt việc tuyên truyền, vận động trong công tác giải phóng mặt bằng, đáp ứng theo yêu cầu trong thực hiện khu công nghiệp./.

An Na (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Sơn La: Ban Quản lý các khu công nghiệp có nhiều tồn tại, hạn chế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp
Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hệ thống xử lý nước thải tại phần lớn các CCN còn nhiều tồn tại; công tác phối hợp quản lý các CCN ở một số địa phương còn nhiều yếu kém.
Gỡ khó cho đầu tư khu công nghiệp sinh thái
Theo quy hoạch, đến năm 2030, cả nước sẽ có từ 40-50% địa phương có kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái và 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái mới.

Tin mới

Bài thơ: Em rồi cũng ổn...!
Em là gì ở trong trái tim anh?///Là chút mong manh ngày cuối đông cạn nắng?//Là chút hanh hao gió đầu Xuân trầm lặng//Là chút ân tình bù đắp lúc chơi vơi...?!