Thứ tư, 28/02/2024 12:23 (GMT+7)

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình với việc nâng cao “sức đề kháng” trước những quan điểm sai trái

Đại tá Phạm Anh Tuấn -  Thứ ba, 28/11/2023 10:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình với việc nâng cao “sức đề kháng” trước những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch

Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin để phát tán những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc về các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội, những vụ việc xảy ra trong đời sống xã hội nói chung, hoạt động của Quân đội nói riêng trên không gian mạng, với liều lượng, tần suất ngày càng tăng.

Đó là những quan điểm, thông tin phản ánh sai lệch sự thật, bóp méo vấn đề, “đổi trắng, thay đen”, làm lẫn lộn đúng - sai, thật - giả… không chỉ xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạ thấp uy tín, danh dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội mà còn cố tình gây nhiễu loạn thông tin, gieo rắc sự hoài nghi, làm giảm sút lòng tin, thậm chí mất phương hướng, mơ hồ về chính trị ở một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đường lối đổi mới và chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

tm-img-alt
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình với việc nâng cao “sức đề kháng” trước những quan điểm sai trái (ảnh minh họa).

Trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong việc tuyên truyền những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc... Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quan điểm “xây để chống”; “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; “nhân rộng tích cực đẩy lùi tiêu cực”, chiếm lĩnh không gian tuyên truyền của họ làm không gian đấu tranh của ta; “giữ quần chúng, giành quần chúng, tổ chức quần chúng để đấu tranh”; “đấu tranh kiên quyết, khôn khéo, mềm dẻo, bền bỉ”,… trong đó, chú trọng tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, tập trung vào các vấn đề cơ bản như:

Thứ nhất, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Để không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, của Quân đội, về bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” … nhằm giúp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc nền tảng tư tưởng của Đảng, thông suốt mọi nhiệm vụ được giao, có khả năng nhận diện và đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương và Quân ủy Trung ương. Các cơ quan chức năng, nhất là Phòng Chính trị - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 đã thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Ban Chỉ đạo 35, tổ chức tốt việc quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Ban Chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; trong đó, tập trung vào Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 8/1/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Về tổ chức và hoạt động của lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong quân đội (gọi tắt là lực lượng 47) và Hướng dẫn số 1047/HD-TTCĐ của Cục Tuyên huấn. Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai hướng dẫn công tác đấu tranh cụ thể, tỉ mỉ. Duy trì có nền nếp công tác giáo dục chính trị hàng năm cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Từ đó giữ vững định hướng chính trị, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, chính trị trong toàn lực lượng vũ trang Tỉnh.

Đặc biệt, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 đã chú trọng quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” vào nội dung các hoạt động của cơ quan, đơn vị các cấp. Trong đó, nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, nói chung và toàn lực lượng vũ trang Tỉnh nói riêng.

Đồng thời, định hướng, cụ thể hóa nội dung đấu tranh tư tưởng trong giai đoạn hiện nay cho các lực lượng: Đấu tranh phản bác các luận điệu phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin; phản bác các luận điệu tấn công vào tư tưởng Hồ Chí Minh; phản bác, vạch trần các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản bác các luận điệu phủ nhận thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng; đấu tranh chống xuyên tạc lịch sử, phản bác các luận điệu “viết lại lịch sử”, hạ bệ thần tượng, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với cơ quan truyền thông sản xuất các chương trình để định hướng tư tưởng, đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái. Nhận thức rõ, trên mặt trận chính trị, tư tưởng, các cơ quan truyền thông (truyền thanh, truyền hình, báo chí…) có vai trò và ưu thế nổi trội trong việc định hướng, truyền bá, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với báo, đài, tạp chí trung ương và địa phương trong sản xuất các chương trình đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể: Đã tham mưu “xây dựng 75 phóng sự; 01 phim tài liệu; phối hợp với Truyền hình Quốc phòng Việt Nam: 73 tin, phóng sự; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: 1240 tin, phóng sự; Đài Truyền thanh địa phương: 1585 tin, bài; Báo Quân đội nhân dân: 65 tin, bài; Báo Quân khu 4: 320 tin, bài; Báo Quảng Bình: 1246 tin, bài; Bản tin địa phương: 1340 tin, bài. Các tạp chí Văn nghệ, sinh hoạt chi bộ: 41 tin, bài”.

Từng nội cụ thể đã góp phần làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; làm rõ cách thức, dấu hiệu để nhận diện luận điệu xuyên tạc, tính vô lý, bịa đặt trong các luận điểm chúng đưa ra; đồng thời nhắc nhở, nâng cao ý thức cảnh giác, khả năng phòng ngừa của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trước những luồng thông tin sai lệch liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Thứ ba, duy trì có nền nếp hoạt động viết bài đấu tranh trên không gian mạng. Một trong những hoạt động nổi bật được Ban Chỉ đạo 35 của Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh hết sức coi trọng và mang lại hiệu quả thiết thực đó là, phát huy vai trò của các lực lượng trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Cụ thể: “Thông qua 24 trang tuyên truyền, đấu tranh công khai, Lực  lượng  47 Bộ  CHQS  tỉnh  và các cơ quan, đơn vị đã đăng tải trên 87.600 bài viết, hình ảnh, video clip thu hút trên 467.000 lượt tương tác, bình luận, chia sẻ”.

Kết quả đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng không những thể hiện việc phê phán, phản bác những luận điệu xuyên tạc, bóp méo, vu cáo, bịa đặt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị mà còn góp phần khẳng định tính đúng đắn của đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta, xây dựng, củng cố niềm tin, phương pháp xem xét đúng đắn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang Tỉnh cũng như quần chúng nhân dân.

Đặc biệt, phát huy vai trò của các lực lượng vũ trang Tỉnh trong đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng đã trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức củng cố niềm tin về những quan điểm, tư tưởng của Đảng; lập trường, quan điểm chính trị - giai cấp, tạo ra “sức đề kháng”, miễn dịch đối với mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyệt đại đa số đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đều có nhận thức đúng đắn, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng và trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Tiêu biểu cho hoạt động này là các trang “Quảng Bình Quan”, “Trăng Nhật Lệ”, “Đường Hai Mươi Quyết Thắng” của Bộ CHQS tỉnh; trang “Tuyên hóa Quyết thắng” và “Lèn Bảng” của Ban CHQS huyện Tuyên Hóa; trang “Biển xanh quê hương” của Ban CHQS huyện Quảng Trạch; trang “Bình minh sông Gianh” của Ban CHQS TX Ba Đồn; trang “Rào làng chiến đấu” và “Hoa giấy” của Ban CHQS huyện Bố Trạch; trang “LLVT TP Đồng Hới” của Ban CHQS TP Đồng Hới; trang “Văn võ cổ kim” và “Quảng Ninh anh hùng” của Ban CHQS huyện Quảng Ninh; trang “Bên dòng Kiến Giang”, “Quê hương Đại tướng” và “Lực lượng 47 LT” của Ban CHQS huyện Lệ Thủy; trang “Gió Đại Phong” của Trung đoàn 996

Thứ tư, đẩy mạnh thực hiện “Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú” trong đơn vị; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

tm-img-alt
Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quan điểm “xây để chống”; “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; “nhân rộng tích cực đẩy lùi tiêu cực”.

Môi trường văn hóa quân sự là một tiêu chí quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nhân cách cao đẹp của người quân nhân cách mạng, tạo ra “sức đề kháng” của mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trước những quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với phương châm đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và chỉ huy các cấp đã thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị.

Công tác giáo dục đã được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh theo hướng phân cấp; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản, thường xuyên với giáo dục thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động… Trọng tâm là giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về lối sống văn hóa lành mạnh theo tiêu chuẩn con người mới xã hội chủ nghĩa, đạo đức cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; thiết thực giúp nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng…

Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì tự giác gương mẫu, đi đầu trong rèn luyện, phấn đấu theo các chuẩn mực về lối sống văn hóa, thực sự là tấm gương để cấp dưới noi theo với mục tiêu: Xây dựng mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ là một “chiến sĩ văn hóa”, mỗi cơ quan, đơn vị là một “đơn vị văn hóa”. Nhờ đó, các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa quân sự đã thực sự hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Cuộc đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng còn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Những giải pháp và kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua chỉ là bước đầu. Tuy nhiên, nó đã góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới.

Bạn đang đọc bài viết Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình với việc nâng cao “sức đề kháng” trước những quan điểm sai trái. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới