Thứ bảy, 24/02/2024 18:59 (GMT+7)

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Thái Bình bầu

Ngọc Tuyên -  Thứ năm, 07/12/2023 11:26 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (7/12), tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ VII, HĐND tỉnh Thái Bình công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu.

Tại phiên họp, Ban Kiểm phiếu đã công bố kết quả kiểm phiếu, các đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 bầu.

Kết quả cụ thể như sau:

I. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1. Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 60 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

  0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

2. Ông Đặng Thanh Giang, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhândân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 60 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

3. Ông Vũ Ngọc Trì, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 58 phiếu (chiếm 96,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

  01 phiếu (chiếm1,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

  01 phiếu (chiếm1,67% tổng số phiếu thu về)

4. Bà Đỗ Thị Lý, Trưởng ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 55 phiếu (chiếm 91,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 05 phiếu (chiếm8,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

5. Ông Lê Văn Thế, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 54 phiếu (chiếm 90% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 06 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

II. KHỐI ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 60 phiếu (chiếm 100% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

2. Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

  57 phiếu (chiếm95% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

  01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)

3. Bà Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 40 phiếu (chiếm 66,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 16 phiếu (chiếm 26,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 04 phiếu (chiếm 6,67% tổng số phiếu thu về)

4. Ông Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 53 phiếu (chiếm 88,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 05 phiếu (chiếm 8,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)

5. Ông Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 47 phiếu (chiếm78,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 11 phiếu (chiếm18,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 02 phiếu (chiếm3,33% tổng số phiếu thu về)

6. Ông Trần Trung Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 47 phiếu (chiếm78,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 12 phiếu (chiếm20% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 01 phiếu (chiếm1,67% tổng số phiếu thu về)

7. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 43 phiếu (chiếm71,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 17phiếu (chiếm28,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 0 phiếu (chiếm0 % tổng số phiếu thu về)

8. Ông Phạm Quang Hòa, Giám đốc Sở Y tế.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 36 phiếu (chiếm 60% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 19 phiếu (chiếm 31,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 05 phiếu (chiếm 8,33% tổng số phiếu thu về)

9. Ông Trần Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Tư pháp.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 47 phiếu (chiếm 78,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

  12 phiếu (chiếm 20% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)

10. Ông Trịnh Quang Hiệp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 44 phiếu (chiếm73,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 13 phiếu (chiếm 21,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

  03 phiếu (chiếm 5% tổng số phiếu thu về)

11. Ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 27 phiếu (chiếm 45% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

  27 phiếu (chiếm 45% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 06 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về)

12. Ông Đỗ Như Lâm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 39 phiếu (chiếm 65% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 21 phiếu (chiếm 35% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

13. Ông Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 46 phiếu (chiếm 76,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 14 phiếu (chiếm 23,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

  0 phiếu (chiếm 0% tổng số phiếu thu về)

14. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 54 phiếu (chiếm 90% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 05 phiếu (chiếm 8,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

  01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)

15. Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 38 phiếu (chiếm 63,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 19 phiếu (chiếm 31,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 03 phiếu (chiếm 5% tổng số phiếu thu về)

16. Ông Phí Ngọc Thành, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 40 phiếu (chiếm 66,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 19 phiếu (chiếm 31,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)

17. Ông Hà Tiến Thăng, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 47 phiếu (chiếm 78,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 11 phiếu (chiếm 18,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)

18. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 38 phiếu (chiếm 63,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 20 phiếu (chiếm 33,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

  02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)

19. Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 33 phiếu (chiếm 55% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 21 phiếu (chiếm 35% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

  06 phiếu (chiếm 10% tổng số phiếu thu về)

20. Ông Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 56 phiếu (chiếm 93,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 02 phiếu (chiếm 3,33% tổng số phiếu thu về)

21. Ông Phạm Hồng Tùng, Giám đốc Sở Tài chính.

+ Số phiếu tín nhiệm cao

 52 phiếu (chiếm 86,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm

 07 phiếu (chiếm 11,67% tổng số phiếu thu về)

+ Số phiếu tín nhiệm thấp

 01 phiếu (chiếm 1,67% tổng số phiếu thu về)

Bạn đang đọc bài viết Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Thái Bình bầu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Gia Lai: Khai mạc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22
Tối 22/3, nhân Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 22, đêm thơ Nguyên tiêu xuân Giáp Thìn 2024, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP Pleiku), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc Ngày Thơ Việt Nam với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”.
Bảo tồn không gian văn hóa Phật giáo Tây Yên Tử
Thế kỷ XIII - XIV, Phật giáo ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đỉnh cao là sự ra đời của Phật giáo Trúc Lâm do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Phật giáo Trúc Lâm để lại rất nhiều giá trị, trong đó có giá trị văn hóa.