Thứ bảy, 25/05/2024 03:42 (GMT+7)

Một nghị định sửa nhiều nghị định tháo gỡ những phát sinh trong thực tiễn

MTĐT -  Thứ tư, 08/06/2022 14:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tiếp tục tháo gỡ những phát sinh trong thực tiễn, Bộ Xây dựng đã xây dựng và đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bổ sung quy định về lập quy hoạch tổng mặt bằng

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số ngành Xây dựng; và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật...

Một nghị định sửa nhiều nghị định tháo gỡ những phát sinh trong thực tiễn
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Điều 14 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, theo hướng bổ sung quy định về lập quy hoạch tổng mặt bằng đối với một số khu vực trong đô thị, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD), cấp Giấy phép xây dựng (GPXD) và các công tác liên quan.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng và Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, theo hướng bổ sung quy định về lập quy hoạch tổng mặt bằng đối với một số khu vực trong khu chức năng, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng làm cơ sở lập dự án ĐTXD, cấp GPXD và các công tác liên quan.

Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP theo hướng bổ sung quy định cụ thể về đối tượng công trình thực hiện việc thi tuyển kiến trúc trên cơ sở phân loại công trình xây dựng theo pháp luật về xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung Điều 25, Điều 26 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP, theo hướng bỏ yêu cầu cá nhân đề nghị cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc phải thực hiện sát hạch; bổ sung quy định nguyên tắc về thực hiện sát hạch trực tuyến phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; giao cơ quan thực hiện sát hạch được lựa chọn thi sát hạch trực tiếp hoặc trực tuyến.

UBND cấp tỉnh quyết định chuyển quyền sử dụng đất

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 13, Điều 38, Điều 41, Điều 46 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP theo hướng phân cấp toàn diện cho UBND cấp tỉnh quyết định các khu vực cụ thể của dự án được phép chuyển quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình tự xây dựng nhà ở; quy định cụ thể điều kiện khu vực được phép chuyển quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình tự xây dựng nhà ở.

Một nghị định sửa nhiều nghị định tháo gỡ những phát sinh trong thực tiễn
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tiếp tục phân cấp thẩm quyền quyết định một số khu vực phát triển đô thị của Thủ tướng Chính phủ cho UBND cấp tỉnh. Bãi bỏ khoản 11 Điều 2, Điều 19, Điều 31, Điều 32, Điều 36, Điều 37, Điều 40, khoản 3 Điều 50 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18, khoản 2 Điều 60, Điều 84, Điều 85 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 30/2021/NĐ-CP theo hướng bỏ quy định cụ thể về hình thức sử dụng đất khi xác định chủ đầu tư dự án ĐTXD nhà ở thương mại, thống nhất thực hiện theo quy định tại Luật số 03/2022/QH15.

Bổ sung quy định về trình tự, thủ tục thuê nhà ở cũ đối với trường hợp người đang sử dụng nhà ở có giấy tờ hợp lệ; Bãi bỏ thẩm quyền cho phép điều chỉnh mục tiêu dự án nhà ở của Bộ Xây dựng, phân cấp cho UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh mục tiêu dự án ĐTXD nhà ở đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận/quyết định chủ trương đầu tư của UBND Thành phố.

Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 3, khoản 2 Điều 4, Điều 6, Phụ lục I Nghị định số 62/2016/NĐ-CP theo hướng bổ sung quy định về các trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; sửa đổi, bổ sung quy định về cấp điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo hướng chỉ yêu cầu phải đánh giá tại phòng thí nghiệm đối với trường hợp điều chỉnh, bổ sung thông tin về chỉ tiêu thí nghiệm được hoạt động;

Bãi bỏ bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại điểm b khoản 1 Điều 6 và thay bằng các thông tin về số, ngày cấp, cơ quan cấp các tài liệu này vào mẫu số 01, 02 Phụ lục I kèm theo Nghị định số 62/2016/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn của giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc; điều kiện của tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trong lĩnh vực hoạt động ĐTXD, quy hoạch xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản.

Sửa đổi, bổ sung, thay thế những quy định chung chung, không có định lượng để thay thế bằng quy định có định lượng.

Thống nhất mức tạm ứng hợp đồng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 18 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP theo hướng thống nhất về mức tạm ứng hợp đồng (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công) theo mức tạm ứng được quy định tại pháp luật về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Một nghị định sửa nhiều nghị định tháo gỡ những phát sinh trong thực tiễn
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bổ sung vào khoản 2 Điều 35 quy định về hợp đồng xây dựng được điều chỉnh khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản theo quy định của Bộ luật Dân sự, trong trường hợp này, việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 7, Điều 19, Điều 21, Điều 23, Điều 24, Điều 27, Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP theo hướng, tăng cường phân cấp thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung quy định về tổng thầu EPC bảo đảm thống nhất với Nghị định số 50/2021/NĐ-CP. Bổ sung vào Điều 23 quy định quy định chủ đầu tư phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình. Bổ sung vào Điều 23, Điều 27 quy định về điều kiện đưa công trình, hạng mục công trình thuộc dự án khu đô thị vào khai thác, sử dụng theo hướng yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành việc ĐTXD các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác, đảm bảo kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực theo phân kỳ đầu tư.

Tăng cường phân cấp thẩm quyền thẩm định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD. Trong đó, sửa đổi, bổ sung một số khoản, điểm tại Điều 4, Điều 5, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 21, Điều 36, Điều 41, Điều 62, Điều 63, Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 81, Điều 83, Điều 84, Điều 86, Điều 87, Điều 90, Điều 110, các Phụ lục IV, VI, VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP theo hướng, tăng cường phân cấp thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh.

Làm rõ chi phí "phần xây dựng" 10% trong quy định được lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật tại khoản 3 Điều 5 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP nhằm thống nhất với quy định về quản lý chi phí xây dựng, trong đó chi phí ĐTXD bao gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị (bao gồm chi phí mua sắm, quản lý, nhân công lắp đặt thiết bị,...) và một số chi phí khác.

Làm rõ việc lập và nội dung lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần hoặc phân kỳ đầu tư thành các giai đoạn thực hiện tại Điều 11 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Sửa đổi, bổ sung quy định về Ban quản lý dự án ĐTXD chuyên ngành, khu vực tại Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Bổ sung quy định nguyên tắc về thực hiện sát hạch trực tuyến phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; Mở rộng thẩm quyền sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề; Bổ sung đầy đủ quy định về năng lực của cá nhân, tổ chức thiết kế, thi công xây dựng

Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện cấp giấy phép xây dựng tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; Bổ sung quy định về xác định thẩm quyền cấp GPXD trong một số trường hợp; Bổ sung quy định về điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài.

Đặc biệt, thực hiện yêu cầu phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, dự thảo Nghị định bổ sung quy định về kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, bổ sung một số quy định nguyên tắc nhằm giảm một số loại tài liệu, văn bản pháp lý trong nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính khi các loại giấy tờ có thể khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng.

Bạn đang đọc bài viết Một nghị định sửa nhiều nghị định tháo gỡ những phát sinh trong thực tiễn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo tapchixaydung.vn

Cùng chuyên mục

Quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; trong đó quy định rõ về điều tra cơ bản tài nguyên nước.
Công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó nêu rõ các trường hợp phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Tin mới

Lâm Đồng: Triển khai nhiều gói kích cầu du lịch dịp hè
Tỉnh Lâm Đồng đang triển khai nhiều gói kích cầu như các “giờ vàng”, “ngày vàng” để thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp hè cùng với đó là chỉnh trang các khu, điểm tham quan, đảm bảo chất lượng các dịch vụ du lịch.