Thứ sáu, 23/02/2024 04:55 (GMT+7)

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch và quản lý đô thị

MTĐT -  Thứ tư, 18/10/2023 16:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoa học và Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong đổi mới sáng tạo công tác quy hoạch và quản lý Thủ đô phát triển văn hiến, văn minh và hiện đại.

tm-img-alt

Trước bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với chuyển đổi số mạnh mẽ, KH&CN đóng vai trò quan trọng trong đổi mới sáng tạo công tác quy hoạch và quản lý Thủ đô phát triển văn hiến, văn minh và hiện đại, có chất lượng cuộc sống sánh ngang với thủ đô của các nước phát triển trong khu vực và thế giới...

1. Mở đầu

Trong bối cảnh đô thị hóa mạnh mẽ ở nước ta, lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc đô thị có một số nhiệm vụ quan trọng là nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển đô thị phù hợp với phát triển KT-XH; nghiên cứu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng quy hoạch, năng lực quản lý phát triển đô thị theo hướng hiệu quả, thực chất, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước trong kiểm soát phát triển đô thị; áp dụng KH&CN về chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 vào việc lập và quản lý quy hoạch đô thị; dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển và BĐKH ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển hệ thống đô thị quốc gia đến năm 2030.

Qua thời gian thi hành Luật Thủ đô, việc thực hiện một số mục tiêu, giải pháp, quy định được đề ra trong Luật còn nhiều tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc đô thị cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng xã hội, văn hóa, tôn giáo, công trình công cộng, nhà ở phục vụ cộng đồng, dân cư.

Việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) là rất cần thiết để kịp thời thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/ TW của Bộ Chính trị; khắc phục những tồn tại, hạn chế cũng như tạo cơ sở pháp lý vững chắc để quy định và thực hiện các cơ chế vượt trội, đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh nhằm xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng ĐBSH, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và liên kết phát triển vùng Thủ đô trở thành khu vực phát triển nhanh, bền vững KT-XH văn minh năng động, trở thành khu vực kinh tế trọng điểm của đất nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra.

2. Mục tiêu

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý; xây dựng cơ chế đặc thù, áp dụng các tiến bộ của KH&CN để phát triển nhanh; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành Luật Thủ đô để xây dựng, phát triển Thủ đô với vị trí, vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng ĐBSH, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch và quản lý đô thị
Ảnh minh họa: Internet

3. Quan điểm

Nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng về xây dựng, phát triển Thủ đô; cùng với Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, chúng tôi trình bày nội dung “Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch và quản lý đô thị” theo hướng đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho thành phố được chủ động ban hành thêm một số giải pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, phát triển nhà ở, chính sách phát triển đô thị, cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị gắn với bảo tồn nội đô lịch sử và phát triển nhà ở trên địa bàn Thủ đô.

3.1. Về quy hoạch, quản lý quy hoạch và định hướng quy hoạch đổi mới, sáng tạo

Thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, Đảng bộ TP Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU, ngày 26/8/2022, đồng thời tiếp tục xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW trên cơ sở Nghị quyết số 148/NQ-CP, ngày 11/11/2022 của Chính phủ bảo đảm thống nhất, toàn diện. Trên cơ sở đó, TP Hà Nội chỉ đạo nghiên cứu, tập trung triển khai một số nội dung và có một số kiến nghị sau:

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ và các chủ trương, nghị quyết, định hướng có liên quan. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, triển khai các công tác, chương trình trọng điểm có kế hoạch; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai, nhà ở... để tạo hành lang pháp lý bền vững, thúc đẩy phát triển.

Thứ hai, tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, Chương trình phát triển đô thị thành phố, Chương trình cải tạo, tái thiết đô thị, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tích hợp, liên kết đồng bộ, đồng thời với Quy hoạch tổng thể quốc gia (được Ban Chấp hành Trung ương thông qua tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022; Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 25/10/2022), Quy hoạch vùng ĐBSH, quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan làm cơ sở pháp lý, công cụ để đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng, phát triển.

Thứ tư, triển khai một số nhiệm vụ đầu tư xây dựng phát triển theo định hướng quy hoạch. Hình thành một số cực tăng trưởng mới, xây dựng mô hình phát triển thành phố thuộc Thủ đô bảo đảm kết nối với các tỉnh, thành phố xung quanh để hình thành động lực phát triển kinh tế vùng. Tập trung nguồn lực phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH của Thủ đô một cách tổng thể, hiện đại. Phát triển hệ thống giao thông huyết mạch có tính kết nối với các đô thị vệ tinh và kết nối vùng nội vùng và liên vùng, trong đó, tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm.

Tập trung phát triển các huyện lên quận, đẩy mạnh tốc độ đô thị, xây dựng đô thị thông minh, đầu tư xây dựng, ổn định dân cư dọc các con sông. Quy hoạch phát triển các không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng. Quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn hài hòa, gắn kết với phát triển đô thị, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống; khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên; bảo vệ môi trường, thích ứng BĐKH, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hướng tới phát triển bền vững.

Đồng thời, kiến nghị xem xét cơ chế hoạt động của Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô (được thành lập tại Quyết định số 986/QĐ-TTg, ngày 16/8/2022) bảo đảm thống nhất với cấu trúc trong Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng động lực phía Bắc, vùng Trung du và miền núi phía Bắc và vùng ĐBSH.(1)

3.2. Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giúp tạo động lực cho phát triển lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc đô thị và nông thôn

Về quy hoạch đô thị, nông thôn

- Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch đô thị và nông thôn gắn kết chặt chẽ với phát triển KT-XH; phát huy vai trò của các vùng đô thị lớn, đô thị lớn, trục hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng quốc gia có tính cạnh tranh quốc tế.

- Nghiên cứu các giải pháp quy hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo quốc phòng, an ninh, hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân, phù hợp bối cảnh phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.(2)

- Nghiên cứu phát triển đô thị, nông thôn bền vững về môi trường gắn với các điều kiện tự nhiên, ứng phó với BĐKH, phòng chống dịch bệnh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại và phù hợp với điều kiện phát triển từng địa phương.

- Nghiên cứu xây dựng chương trình phát triển nông thôn theo hướng bền vững, liên kết chặt chẽ giữa đô thị với nông thôn, gắn kết đô thị và nông thôn, ổn định sinh thái môi trường, duy trì hệ thống hạ tầng xanh quốc gia, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và đất đai, bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái.

- Nghiên cứu xây dựng quá trình đô thị hóa đảm bảo hiệu quả tích cực, làm tăng thu nhập, giảm mức đói nghèo và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua quá trình chuyển đổi của kinh tế, hành chính, dân số, không gian và phúc lợi xã hội; giải quyết tốt những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa, thách thức khi phát triển nhanh các khu đô thị mới, các khu ở trong đô thị song song với những đô thị cũ.

- Nghiên cứu phương pháp quản lý phát triển đô thị và nông thôn bảo đảm tính khoa học, dự báo, khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn lực của đất nước.

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp quy hoạch và quản lý phát triển đô thị phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước trong kiểm soát phát triển đô thị.

- Nghiên cứu áp dụng chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để lập và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn.(3)

Về kiến trúc đô thị, nông thôn

- Nghiên cứu hình thái kiến trúc trong phát triển đô thị đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập.

- Nghiên cứu trật tự kiến trúc của toàn đô thị hay các tiểu khu đảm bảo kiểm soát chặt chẽ thống nhất và tạo lập riêng lẻ, đảm bảo mỹ quan kiến trúc đô thị và có được bản sắc riêng thông qua giá trị sử dụng và giá trị nghệ thuật.

- Nghiên cứu tạo dựng vẻ đẹp của kiến trúc đô thị, hài hòa công trình kiến trúc, công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật và thiên nhiên.

- Nghiên cứu kiến trúc cảnh quan cho công trình và đô thị, bảo tồn, tôn tạo các di sản kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên có giá trị.

- Thiết kế kiến trúc đảm bảo tính nối kết không gian, thống nhất về hình thái kiến trúc, sử dụng không gian, vật liệu mới, kết cấu mới, tiết kiệm tài nguyên, đất đai và thân thiện môi trường.

- Nghiên cứu phát triển giá trị truyền thống, bản sắc riêng của kiến trúc truyền thống Việt Nam, tiếp thu có sáng tạo các xu hướng kiến trúc thế giới cho khu vực nông thôn, các làng xã ven đô.

- Nghiên cứu ứng dụng kết quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc như: thực tại ảo (VR), thực tại tăng cường (AR)...

Về nguyên tắc quy hoạch Thủ đô

Quy hoạch Thủ đô được lập theo nguyên tắc có tính “động” tương đối, tính “mở” và tính “thông minh” để kịp thời điều chỉnh, cập nhật các nội dung liên quan phù hợp với từng thời điểm triển khai quy hoạch trong điều kiện thực tiễn biến đổi không ngừng, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh ứng dụng KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.(4)

3.3. Định hướng phát triển không gian đô thị, nông thôn tích hợp vào Quy hoạch Thủ đô

Phát triển Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị; có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa.

Thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, thành phố trực thuộc thành phố; quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng tại khu vực trung tâm; rà soát và triển khai đồng bộ các chương trình cải tạo, chỉnh trang tái thiết đô thị. Ưu tiên phát triển các đô thị nhỏ và vùng ven đô để hỗ trợ phát triển nông thôn thông qua các mối liên kết đô thị - nông thôn. Đầu tư phát triển các đô thị có giá trị về văn hóa, lịch sử, di sản, du lịch, đô thị gắn với những địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch kết hợp hài hòa với phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường cảnh quan, tạo sự bền vững.

Phương án quy hoạch cũng nhấn mạnh, sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông của Hà Nội. Nghiên cứu tăng tỷ lệ đất phát triển đô thị; xây dựng mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô tại khu vực phía Bắc (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và phía Tây (vùng Hòa Lạc, Xuân Mai); xây dựng đô thị thông minh trên cơ sở phát triển khu vực hai bên trục đường Nhật Tân - Nội Bài (Võ Nguyên Giáp); quy hoạch phát triển không gian ngầm đô thị, không gian xanh và không gian công cộng.

Quy hoạch xây dựng khu vực nông thôn hài hòa, gắn với phát triển đô thị, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực đô thị; khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn, hành lang xanh kết hợp với phát triển du lịch xanh hài hòa, gắn với phát triển đô thị, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, kết nối đồng bộ với quy hoạch khu vực đô thị; khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn, hành lang xanh kết hợp với phát triển du lịch xanh.

Về không gian xây dựng đô thị Hà Nội, sẽ phát triển mạng lưới đa trung tâm theo mô hình đa cực. Hình thành các trung tâm chức năng cấp vùng, quốc gia và quốc tế để tạo nên động lực cho các khu vực phát triển đô thị mở rộng. Các trung tâm cấp quốc gia nằm phía Nam sông Hồng, các trung tâm chức năng quốc tế nằm phía Bắc sông Hồng. Trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia ở khu vực Ba Đình; trung tâm TP Hà Nội tiếp tục giữ tại khu vực Hồ Gươm.

Phát triển các trung tâm KH&CN, dịch vụ quốc tế, tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo… để tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô và góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển lan tỏa vùng và quốc gia. Dự trữ không gian để phát triển các chức năng, trung tâm mới trong tương lai tại phía Tây và phía Bắc. Xem xét lại phương án di dời trường học, bệnh viện, nhà máy.

Đối với phương án phát triển nông thôn, tổ chức không gian mạng lưới các khu dân cư nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phân bố hệ thống điểm dân cư nông thôn, bố trí sáp nhập các xã. Xác định các vùng, khu vực dành cho mục tiêu phát triển các khu dân cư nông thôn trên địa bàn Thủ đô theo từng giai đoạn quy hoạch. Xây dựng mô hình phát triển, cấu trúc hệ thống khu dân cư nông thôn phù hợp với đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội (mô hình dân cư vùng nông nghiệp, mô hình dân cư vùng ven các đô thị...). Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Xác định các khu dân cư nông thôn gắn với xây dụng nông thôn mới và dự kiến chuyển đổi thành đô thị. Xác định mạng lưới, vị trí, quy mô các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật mang tính liên huyện có vai trò quan trọng đối với phát triển hệ thống các khu dân cư nông thôn. Xây dựng phương án sử dụng đất phát triển các khu dân cư nông thôn. Đề xuất danh mục dự án ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống các khu dân cư nông thôn.

Phát triển không gian, đô thị nông thôn trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội là nội dung rất quan trọng, cùng với phát triển kinh tế sẽ là phần cốt lõi của Quy hoạch Thủ đô. Chính vì vậy, các lãnh đạo các sở, ngành thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học về quy hoạch xây dựng đô thị đã chỉ ra những vấn đề chưa đề cập hoặc đề cập còn mờ nhạt và cần bổ sung những nội dung còn thiếu. Trong đó, yêu cầu nghiên cứu kỹ thêm các nghị quyết của Trung ương, cụ thể hóa các ý tưởng tại các nghị quyết vào phương án. Đặc biệt, các chuyên gia nhấn mạnh cần chú trọng quy hoạch không gian xanh, không gian văn hóa, hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa… Có như vậy mới làm rõ được nội hàm xây dựng TP Hà Nội Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại.

Các cơ quan ban, ngành cần đánh giá đầy đủ, khách quan hiện trạng thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để tiếp tục kế thừa, điều chỉnh cũng như nhấn mạnh về một số nội dung cốt yếu trong xây dựng Quy hoạch như: xác định văn hóa con người vừa là mục tiêu, nền tảng động lực phát triển; tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tuần hoàn; xây dựng quy hoạch “động” - “mở” - “thông minh” thể hiện tầm nhìn, linh hoạt phù hợp với xu hướng phát triển.

Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý Đất đai
Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

Chú thích:

1) Hà Nội đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và định hướng quy hoạch đô thị đổi mới sáng tạo, Tạp chí Cộng sản (tapchicongsan.org.vn) https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/827694/ha-noiday-manh-cong-tac-quy-hoach%2C-quan-ly-quy-hoach-va-dinh-huong--quy-hoach-do-thi-doi-moi%2C-sang-tao.aspx.

2) Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

3) Quyết định số 11/QĐ-BXD 2023 về Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 (luatvietnam.vn), https://luatvietnam.vn/khoa-hoc/quyet-dinh-11-qd-bxd-bo-xay-dung-241080-d1.html.

4) Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030.

Tài liệu tham khảo:

1. Ban Chấp hành Trung ương (2022), Nghị quyết số 18 NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, ngày 16/6/2022.

2. Bộ Xây dựng (2023), Quyết định số 11/QĐ-BXD 2023 về Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành Xây dựng đến năm 2030 (luatvietnam.vn). https://luatvietnam. vn/khoa-hoc/quyet-dinh-11-qd-bxd-bo-xay-dung-241080-d1.html.

3. Đề cương định hướng quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tháng 4/2023.

4. Đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi, https://www.anninhthudo. vn/dong-gop-nhieu-y-kien-quy-bau-xay-dung-du-thao-luat-thu-do-sua-doi-post547561.antd.

5. Dự thảo Dự án luật Thủ đô, 2023.

6. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), 2023.

7. Hà Nội đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và định hướng quy hoạch đô thị đổi mới, sáng tạo, Tạp chí Cộng sản (tapchicongsan.org.vn) https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/827694/ha-noi-day-manh-cong-tac-quy-hoach%2Cquan-ly-quy-hoach-va-dinh-huong--quy-hoach-do-thi-doi-moi%2C-sang-tao.aspx 231.

8. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Thủ đô năm 2012, Luật số 25/2012/QH13.

9. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013, Luật số 45/2013/QH13.

10. Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, ban hành ngày 16/5/2016.

11. Thủ tướng Chính phủ (2022), Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, ban hành ngày 11/5/2022.

12. Xây dựng, phát triển đô thị thông minh trong bối cảnh đô thị hóa & chuyển đổi số ở Việt Nam. Tạp chí Xây dựng & Đô thị, Số 86+87/2023. https://moc.gov.vn/vn/tin-tuc/1145/74979/xaydung-phat-trien-do-thi-thong-minh-trong-boi-canh-do-thi-hoa-chuyen-doi-so-o-viet-nam.aspx.

Bạn đang đọc bài viết Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch và quản lý đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo tapchixaydung.vn

Cùng chuyên mục

Những mảng xanh đô thị hữu ích
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, không gian đô thị ngày càng chật chội, nhu cầu tận hưởng những không gian công viên cây xanh của người dân đô thị đang ngày càng lớn và cấp thiết.
Hành lang xanh trong cấu trúc đô thị phát triển bền vững
Hướng tới các đô thị xanh, có rất nhiều chỉ tiêu về hạ tầng đô thị xanh, công trình xanh, các sản phẩm đô thị … Hành lang xanh trong cấu trúc đô thị đóng góp một vai trò rất quan trọng cho mục đích phát triển bền vững của đô thị.
Đô thị thông minh trong kỷ nguyên số
Xác định đô thị hóa là tất yếu khách quan, động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội; phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số đang được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Tin mới