Thứ ba, 06/12/2022 00:53 (GMT+7)
Khí hậu và sự suy vong triều Lê sơ
Lịch sử Đại Việt giai đoạn trung kỳ gắn với sự hình thành, phát triển và suy vong của nhà Lê sơ. Được xem là giai đoạn cường thịnh trong lịch sử dân tộc nhưng nhà Lê sơ chỉ tồn tại ngắn ngủi trong 99 năm (1428-1527).
Nhân tố X về khí hậu
Có rất nhiều việc mà nhân loại cần làm để đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính, từ bỏ nhiên liệu hóa thạch và ngăn ngừa thảm họa khí hậu.