Thứ năm, 07/12/2023 17:31 (GMT+7)
Nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn
Các bản vẽ thể hiện các nội dung gồm: vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ; nội dung điều chỉnh cục bộ; xác định các chỉ tiêu quy hoạch đạt được sau khi điều chỉnh quy hoạch, có so sánh với các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt