Hà Nội, Thứ Hai Ngày 26/10/2020

Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030

PV (t/h), 14:29 13/08/2020

Mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1221/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bản đồ tỉnh Quảng Nam

Theo đó, một trong những quan điểm nhiệm vụ lập Quy hoạch nhằm cụ thể hóa, phù hợp với nội dung định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021- 2025) của cả nước; quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành và quy hoạch đã được phê duyệt liên quan đến địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đây không chỉ là công cụ pháp lý hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển; là cơ sở triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ lập quy hoạch nhằm loại bỏ quy hoạch chồng chéo ảnh hưởng đến đầu tư phát triển; giải quyết vấn đề xung đột không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay; đồng thời định hướng không gian cho nhu cầu phát triển trong tương lai trên cơ sở huy động hợp lý điều kiện bên trong và thu hút nguồn lực bên ngoài.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ nhằm đảm bảo quy hoạch đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Nam để phát triển nhanh và bền vững.

Nguyên tắc lập quy hoạch cần đảm bảo thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch tỉnh với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kết hợp hiệu quả giữa quản lý ngành, lĩnh vực với quản lý lãnh thổ, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền biên giới trên bộ, bảo vệ chủ quyền biển đảo, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia. Các phân tích, đánh giá và định hướng phát triển phải được dựa trên mối quan hệ tổng thể, có tính hệ thống, kết nối liên ngành, lĩnh vực và liên vùng.

Đồng thời, đảm bảo tính bền vững và dài hạn trong lập quy hoạch dựa trên cả ba trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường cho một thời gian dài, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng các phương án, định hướng phát triển phù hợp với xu thế phát triển và vận động của bối cảnh trong và ngoài nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ hiện đại, số hóa, thông tin, cơ sở dữ liệu trong quá trình lập quy hoạch; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế và liên kết vùng. Các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh phải thống nhất, liên kết với nhau và được thể hiện bằng báo cáo quy hoạch và hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017 và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NQ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các nội dung chủ yếu như: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh Quảng Nam; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế-xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh; phương án phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh...

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lập và hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn không quá 24 tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt./.

Bạn đang đọc bài viết Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 tại chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Quy hoạch – Kiến trúc