Thứ bảy, 28/05/2022 22:56 (GMT+7)
Xử lý chất thải nguy hại
Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 quy định việc xử lý chất thải nguy hại.