Hà Nội, Thứ Ba Ngày 22/06/2021
Những sự sắp xếp trước đây vẫn còn giá trị nhưng phương pháp xử lí hoá lí cho phép giảm DCO từ 60 đến 75% trong trường hợp nhũ hoá và chắc chắn chỉ giảm từ 30 đến 50% đối với chất lỏng nửa tổng hợp.
1 ... 2