Thứ sáu, 01/12/2023 13:15 (GMT+7)

Cơ cấu tổ chức mới của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Lâm Bình -  Thứ ba, 19/09/2023 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Về cơ cấu tổ chức, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các ban, đơn vị chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động Tôn giáo; các Hội đồng tư vấn.

Quy định mới về cơ cấu tổ chức Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Ảnh 1.
Trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ngày 6/9/2023, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo đó, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp việc Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Cơ cấu tổ chức:

Các ban, đơn vị chuyên môn

- Ban Tổ chức - Cán bộ

- Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội

- Ban Tuyên giáo

- Ban Phong trào

- Ban Dân tộc

- Ban Tôn giáo

- Ban Đối ngoại và Kiều bào

- Ban Công tác phía Nam

- Văn phòng cơ quan

- Văn phòng Đảng đoàn.

Các đơn vị sự nghiệp

- Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận

- Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Báo Đại đoàn kết

- Tạp chí Mặt trận.

Các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động Tôn giáo: Văn phòng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Báo người Công giáo Việt Nam.

Ban Thường trực thành lập các Hội đồng tư vấn, thực hiện chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, cộng tác viên phục vụ cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Biên chế của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan.

Nhiệm vụ:

Tham mưu, thực hiện: Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị.

Thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chủ trì phối hợp: Xây dựng các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề xuất trình xây dựng luật, pháp lệnh. Chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các cơ quan của tổ chức thành viên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc.

Phối hợp với cơ quan chức năng, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, công tác bảo tàng, giám sát và phản biện xã hội.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong hệ thống Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan.

Hướng dẫn, kiểm tra công tác huy động xã hội, tiếp nhận các khoản quyên góp, hỗ trợ, ủng hộ của các cá nhân và tổ chức. Quản lý tài chính, tài sản, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy:

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Thường trực) gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách. Đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phân công là Thủ trưởng cơ quan.

Bạn đang đọc bài viết Cơ cấu tổ chức mới của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Mưa Sài Gòn cuối thu 
Chiều Sài Gòn cuối thu mênh mang ///Trời xanh, mây trắng, nắng vàng///Hàng me già thu mình im lặng ///Cơn gió đỏng đảnh cũng tìm nơi trốn nắng...
Bài thơ: Anh về
Bao ngày xa phố, xa em///Đất trời chuyển dạ, nhớ quên giận mình ///Anh về dậy lại bình minh…///Vẫn vẹn nguyên những ân tình ngày xưa.