Thứ bảy, 16/10/2021 03:06 (GMT+7)

Giá dịch vụ thoát nước ở tỉnh Tây Ninh

Diệp Anh -  Thứ hai, 20/11/2017 19:29 (GMT+7)

Ngày 21/9/2017, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh có văn bản số 2636/SXD-PTĐTHTKT gửi Bộ Xây dựng về việc tham vấn ý kiến về thỏa thuận giá dịch vụ thoát nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến:

Tại Điều 40 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì việc xác định hàm lượng chất gây ô nhiễm đối với nước thải khác (không phải là nước thải sinh hoạt) được xác định theo chỉ tiêu COD trung bình của từng loại nước thải, căn cứ theo tính chất sử dụng hoặc loại hình hoạt động phát sinh ra nước thải hoặc theo từng đối tượng riêng; đơn vị thoát nước có trách nhiệm xác định hàm lượng COD của nước thải (trừ nước thải hộ gia đình) làm căn cứ xác định giá dịch vụ thoát nước.

Thông tư số 02/2015/TT-BXD ngày 02/4/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước chỉ đưa ra hệ số điều chỉnh K phụ thuộc hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải theo chỉ tiêu COD.

Tại khoản 3 Điều 41 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP thì đối với khu công nghiệp: Giá dịch vụ thoát nước do chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp thỏa thuận với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp và quyết định về mức giá; trước khi quyết định phải có ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về thoát nước và cơ quản lý giá tại địa phương.

Vì vậy, đối với giá dịch vụ thoát nước tại từng khu công nghiệp như nêu tại Văn bản số 2636/SXD-PTĐTHTKT, chủ đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp tổ chức việc xác định giá dịch vụ thoát nước theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thoát nước và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định; thỏa thuận giá này với các chủ đầu tư trong khu công nghiệp; xin ý kiến thỏa thuận của cơ quan quản lý Nhà nước về thoát nước, cơ quan quản lý giá tại địa phương và quyết định mức giá dịch vụ phù hợp với đặc điểm của hệ thống thu gom, nước thải tập trung tại từng khu công nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Giá dịch vụ thoát nước ở tỉnh Tây Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới