Thứ tư, 10/08/2022 19:11 (GMT+7)

Phát triển nhà ở với quan điểm mới

MTĐT -  Thứ bảy, 02/07/2022 11:00 (GMT+7)

Phát triển nhà ở với quan điểm vừa là ngành kinh tế quan trọng, vừa là công cụ đảm bảo an sinh và công bằng xã hội

Thời gian tới, bên cạnh việc phát triển nhà ở về chất lượng, đáp ứng được mức sống ngày càng cao của người dân và phù hợp xu hướng phát triển bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển phù hợp với những thay đổi về nhu cầu nhà ở.

Công cuộc phát triển nhà ở tại Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều mục tiêu quan trọng đề ra. Cụ thể: Hệ thống phát triển nhà ở đã từng bước hoàn chỉnh phù hợp với nhu cầu và điều kiện sống của người dân; nguồn lực phát triển nhà ở được thu hút thêm và chủ yếu theo hình thức xã hội hoá; thị trường bất động sản nhà ở phát triển nhanh và ngày càng đa dạng; chính sách từng bước được hoàn thiện và phát huy vai trò tích cực trong quản lý phát triển nhà ở. Tuy nhiên, chênh lệch giàu nghèo còn lớn, đời sống của bộ phận người dân còn khó khăn dẫn đến nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp rất lớn.

Chính vì thế, trong thời gian tới, bên cạnh việc phát triển nhà ở về chất lượng, đáp ứng được mức sống ngày càng cao của người dân và phù hợp xu hướng phát triển bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường nhà ở phát triển phù hợp với những thay đổi về nhu cầu nhà ở trong thời gian qua, tạo điều kiện để mọi người dân, mọi thành phần kinh tế tham gia tạo lập chỗ ở phù hợp và ổn định, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xu hướng phát triển nhà ở 

Trong những năm qua, việc chăm lo giải quyết, cải thiện nhà ở cho người dân luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và xác định là một vấn đề an sinh xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trong đó đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh phát triển nhà ở để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các đối tượng chính sách xã hội, nhất là người có công với cách mạng, người nghèo khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão, lũ, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và công nhân khu công nghiệp.

Giai đoạn trước năm 2011, công tác phát triển nhà ở đã bước đầu đạt được những kết quả quan trọng đáng khích lệ. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc phát triển nhà ở bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn, ngày 30/11/2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 2127/QĐ-TTg, ban hành Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 với nhiều nội dung quan trọng mang tính đổi mới trong cả nhận thức và quan điểm chỉ đạo để thúc đẩy việc phát triển nhà ở.

Trong giai đoạn 2011 - 2020, nhiều quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các giải pháp đã nêu trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đã được đưa vào thành nội dung quy định trong văn bản quy phạm pháp luật về phát triển nhà ở (như Luật Nhà ở năm 2014, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Nghị định hướng dẫn thi hành, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người nghèo, người có công…).

Các quy định của pháp luật về nhà ở đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tạo điều kiện thị trường nhà ở phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đối tượng chính sách xã hội như người nghèo, người có công với cách mạng, góp phần quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, hệ thống quy phạm pháp luật về nhà ở đã được ban hành tương đối đầy đủ và đồng bộ, từng bước được hoàn thiện, với nhiều sự đổi mới có tính đột phá, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thúc đẩy việc phát triển nhà ở cũng như nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở.

Cùng với những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, lĩnh vực phát triển nhà ở trong thời gian vừa qua đã có bước phát triển tích cực, đáp ứng được nhu cầu đa số mọi tầng lớp nhân dân; chất lượng nhà ở ngày càng được nâng cao, phát triển nhà ở đã góp phần thay đổi cảnh quan và nâng cao điều kiện sống khu vực đô thị và nông thôn theo hướng văn minh hiện đại. Sự vận hành và phát triển của thị trường nhà ở đã thu hút nguồn vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tăng thu cho ngân sách nhà nước, thu hút lực lượng lớn lao động và thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển. 

Bên cạnh đó, thực hiện việc xây dựng cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước đã ban hành những chính sách hỗ trợ, cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội; người yếu thế, hộ gia đình, cá nhân là người có công với cách mạng, hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng thường xuyên bị thiên tai… đã được hỗ trợ cải thiện nhà ở bằng nhiều hình thức, góp phần quan trọng bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững; các chính sách phát triển nhà ở xã hội phục vụ người thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại khu vực đô thị, sinh viên và công nhân làm việc tại các khu công nghiệp cũng đã được triển khai và thu được kết quả bước đầu.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, ngoài việc khắc phục những tồn tại trong lĩnh vực phát triển nhà ở, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh và các xu hướng mới đòi hỏi phải thay đổi mạnh mẽ nhận thức và phương thức tiếp cận để xây dựng Chiến lược phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.       

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị “về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” chỉ rõ, bố trí nguồn lực và triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đổi mới phương thức, mô hình quản lý và phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng, cải tạo nhà ở phù hợp với quy hoạch đô thị và quy chế quản lý kiến trúc đô thị. Quản lý và giám sát chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng tại trung tâm các đô thị lớn. Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách riêng về đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân khu công nghiệp theo hướng ưu tiên bố trí đủ quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân và các thiết chế khác trong khu công nghiệp, coi nhà ở công nhân là một hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp.

Đưa các chỉ tiêu về phát triển nhà ở, trong đó có chỉ tiêu bắt buộc phát triển nhà ở xã hội vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của cả nước và từng tỉnh, thành phố; các tỉnh, thành phố bảo đảm bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

Hiện nay, dân số đô thị tăng nhanh tại các đô thị lớn đòi hỏi việc phát triển nhà ở phải được phát triển theo hướng khả năng tiếp cận nhà ở và cải thiện điều kiện sống. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, trên thị trường nhà ở được thể hiện qua một số xu hướng chủ đạo sau:

Phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở hướng tới hình thành đô thị thông minh, khai thác tối đa hiệu quả của công nghệ thông tin, tiện ích của đô thị, nhà ở theo hướng hiện đại, tiết kiệm năng lượng, phát triển bền vững;

Phát triển nhà ở phù hợp với hoạt động phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD);

Phát triển nhà ở gắn với phát triển đô thị. Chủ động đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh trước để tạo cơ sở vững chắc cho việc phát triển nhà ở;

Phát triển nhà ở đồng hành với hoàn thiện “hệ sinh thái” ở môi trường sống tích hợp đầy đủ hạ tầng xã hội, tiện nghi và dịch vụ;

Phát triển nhà ở sinh thái, nâng cao chất lượng ở thông qua thiết kế, mở rộng không gian tiện nghi chức năng của căn nhà theo hướng phát triển xanh, bền vững, đảm bảo khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật và kết nối số, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng, tạo diện mạo đô thị văn minh, hiện đại, có bản sắc;

Phát triển đa dạng các loại hình nhà ở, trong đó chú trọng đến các loại hình nhà ở mới (nhà ở đa năng, nhà ở thông minh, nhà ở cho đối tượng thu nhập cao), tạo hình ảnh đa dạng, năng động và hiện đại;

Đẩy mạnh phát triển loại hình nhà ở chung cư tại các khu vực tập trung dân số cao theo hướng tăng tỷ lệ nhà ở chung cư trong tổng số nhà ở mới phát triển hàng năm, tăng tỷ trọng nhà ở cho thuê và khuyến khích phát triển nhà ở xã hội phù hợp khả năng chi trả cho người có thu nhập thấp, đặc biệt là nhà ở xã hội cho thuê;

Chú trọng phát triển nhà ở dựa trên cơ sở chỉnh trang, tái phát triển các khu vực đô thị hiện hữu dưới dạng lồng ghép vào các chương trình trọng điểm, đề án thí điểm nhằm xây dựng quá trình phát triển bền vững và cân bằng sinh thái đô thị và nhà ở.

tm-img-alt
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Dự báo biến động của các yếu tố tác động đến phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2030

Yếu tố kinh tế

Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2030 được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định, dẫn đến tiếp diễn xu hướng đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị, xu hướng di cư từ nông thôn ra đô thị dự báo vẫn tiếp diến.

Hệ thống đô thị Việt Nam trong giai đoạn vừa qua có nhiều thay đổi, không ngừng gia tăng về số lượng. Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 39%. Nguồn thu từ các hoạt động kinh tế đô thị, đặc biệt các thành phố lớn, các đô thị gắn với phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu GDP cả nước. Thêm vào đó, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tại các đô thị lớn đang tạo hiệu ứng thúc đẩy đô thị hóa nhanh lan toả diện rộng trên phạm vi vùng tỉnh và cả nước.

Nhiều đô thị mới, khu đô thị mới được hình thành, phát triển; nhiều đô thị cũ được cải tạo, nâng cấp và phát triển hạ tầng cơ sở... Song song với tiến trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng và quy hoạch đô thị đã thúc đẩy thị trường bất động sản tại các khu vực đô thị có những bước phát triển mạnh mẽ.  

Dự báo trong giai đoạn 2021 - 2030, tốc độ đô thị hóa và phát triển hạ tầng ở Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Theo Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mục tiêu đề ra đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45%.

Dự báo nhu cầu nhà ở
Căn cứ vào các chỉ tiêu tăng trưởng GDP toàn quốc, dự báo CPI giai đoạn 2021 - 2030, tỷ lệ đô thị hóa phê duyệt tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2069 của Tổng cục Thống kê, nhu cầu nhà ở đến năm 2030 được dự báo tăng thêm 794 triệu m2 sàn; trong đó, nhu cầu nhà ở phát triển thêm giai đoạn 2021 - 2025 là 380 triệu m2 sàn, nhu cầu nhà ở phát triển thêm giai đoạn 2026 - 2030 là 414 triệu m2 sàn.

Tốc độ đô thị hóa và đầu tư phát triển hạ tầng trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tiếp tục duy trì như tốc độ hiện tại, song sẽ có sự bứt phá cao hơn trong trung hạn 2026 - 2030 do sự thay đổi về sức ép về trần nợ công, những thành công về quyết tâm đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế và khả năng phục hồi kinh tế sau dịch bệnh Covid-19. Sự gia tăng quy mô kèm theo cơ cấu dân số trẻ tăng nhanh ở khu vực đô thị sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhà ở phù hợp với các nhóm gia đình trẻ đô thị trong trung hạn tiếp tục tăng cao.

Quá trình đô thị hóa sẽ hỗ trợ sự chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội việc làm mới tại các thành phố, sự gia tăng về thu nhập dẫn đến tầng lớp trung lưu, thu nhập cao nổi lên nhanh chóng và mang lại triển vọng lớn cho thị trường nhà ở. Những thay đổi về thu nhập và các ưu tiên văn hóa - xã hội đang làm giảm quy mô trung bình của các hộ gia đình thành thị, góp phần vào sự tăng cao của số lượng các hộ gia đình thành thị sẽ chuyển thành nhu cầu mạnh mẽ đối với nhà ở thành thị, đặc biệt tại các thành phố lớn và các khu công nghiệp tại Việt Nam...

Sự gia tăng nhanh dân số đô thị và xu hướng xuất hiện quy mô gia đình nhỏ trong giai đoạn 2021 - 2030 chủ yếu tập trung vào nhóm dân số trẻ, mới lập gia đình, thu nhập và tích luỹ chưa cao nên cầu nhà ở các loại, đặc biệt là nhà ở thương mại giá thấp sẽ tiếp tục chiếm đa số trong phân khúc cầu nhà ở đô thị. Với tốc độ đô thị hóa cao, dân số đô thị ngày càng tăng, các đô thị lớn thu hút lực lượng lao động trẻ sẽ tạo ra nhu cầu về nhà ở ngày một tăng nhanh.

Như vậy, quá trình đô thị hóa diễn ra sẽ tác động mạnh vào nhu cầu và cung nhà ở. 

Đô thị hóa làm gia tăng nhu cầu nhà ở, đặc biệt là các nhóm người lao động trẻ dịch cư về đô thị, các gia đình trẻ đô thị mới hình thành. 

Đô thị hóa tạo thêm nhiều cơ hội việc làm mới tại các thành phố, sự gia tăng về thu nhập dẫn đến tăng nhu cầu và khả năng chi trả của người lao động.

Đô thị hóa tác động đến cơ cấu phát triển nhà ở, nhà ở thương mại giá thấp sẽ tiếp tục chiếm đa số trong phân khúc cầu nhà ở đô thị để phù hợp với khả năng chi trả. 

Hạ tầng phát triển tác động đến cung nhà ở, tạo điều kiện cho các dự án nhà ở phát triển kèm theo các dự án hạ tầng.

Quá trình đô thị hoá đã làm chuyển dịch khả năng sử dụng đất đai, làm tăng cung về đất cho những nhu cầu xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng đô thị.

Tại các đô thị lớn, thu hút dân cư về học tập, sinh sống và làm việc, với thu nhập tăng người dân sẽ cải thiện điều kiện nhà ở của mình về diện tích và tiện nghi căn nhà. 

Tại các khu vực tập trung dân cư cao như địa bàn nhiều khu công nghiệp, cơ sở kinh doanh… lực lượng lao động nhập cư có thu nhập tương đối ổn định từng bước từ đi thuê nhà ở đã tiếp cận được quỹ đất để tự xây nhà ở, mua nhà ở xã hội để ổn định chỗ ở của mình.

Quy mô hộ dân giảm cũng như tỷ lệ hộ trẻ tăng cũng thể hiện nhu cầu về nhà ở gia tăng trong giai đoạn 2021 - 2030 thông qua nhu cầu tách hộ và hình thành nhà ở mới. 

Mô hình ở nhà chung cư cao tầng tại đô thị lớn là xu hướng chủ đạo giai đoạn 2021 - 2030.

Nhu cầu thuê nhà ở tại đô thị và các khu vực tăng trưởng kinh tế tiếp tục có xu hướng gia tăng do xu hướng dịch cư, tách hộ, đô thị hóa. Nhà ở cho thuê do người dân tự xây dựng là nguồn cung chiếm phần lớn trên thị trường và cần có những cơ chế, chính sách cụ thể để khuyến khích phát triển và quản lý.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, nhu cầu về nhà ở tiếp tục tăng trưởng, kéo theo cung nhà ở phát triển. Do tác động của quá trình đô thị hóa và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng. Dự báo những khu vực hạ tầng hoàn thiện, khu vực có quy hoạch phát triển sẽ có dân cư đông đúc do thu hút được các dự án phát triển nhà ở đầu tư xây dựng.

Đối với nhà ở công nhân, theo định hướng của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2021 - 2030 là động lực hình thành và mở rộng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các vùng kinh tế trọng điểm. Do vậy, xu hướng dịch chuyển lao động và dân cư đến các khu vực này vẫn tiếp diễn. Đã xuất hiện yêu cầu của một số nhà đầu tư công nghệ cao đối với tiêu chuẩn đảm bảo chỗ ở cho công nhân, người lao động.

Giai đoạn 2021 - 2030, tự do thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế sẽ nâng cao đời sống và thu nhập của người dân. Đối với công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao... thì thu nhập và tích lũy có thể đảm bảo khả năng sở hữu nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Đối với nhóm thu nhập thấp nhất thì thu nhập có sự gia tăng nhưng cũng vẫn chỉ tiếp cận được nhà ở xã hội để cho thuê.

Giai đoạn 2021 - 2030, các nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư kinh doanh trở thành khách hàng thuê văn phòng, mặt bằng thương mại, thuê mặt bằng công nghiệp... để phục vụ sản xuất kinh doanh, phục vụ hoạt động kinh doanh được dự báo tăng trong bối cảnh gia tăng hội nhập giai đoạn 2021 - 2030, cầu nhà ở cho khu vực kinh doanh, sản xuất của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ không có bước đột biến mà sẽ chậm lại trong đoạn 2021 - 2025 vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Giai đoạn 2021 - 2025 dự báo sẽ có những bất ổn do tác động của dịch bệnh có thể kéo dài. Đồng thời, phải tính đến nguồn vốn từ nước ngoài đầu tư vào phát nhà ở và bất động sản, cũng sẽ tác động đến việc phát triển nhà ở trong giai đoạn này.

Giai đoạn 2021 - 2030, ứng dụng công nghệ số sẽ trở thành xu hướng tất yếu trong ngành bất động sản, từ việc đưa ra thông tin dự án trực quan tới việc kết nối người mua và người bán, góp phần tác động tích cực, minh bạch thông tin, giảm thủ tục trong các giao dịch về nhà ở.

Về ảnh hưởng của yếu tố kinh tế đến khả năng cung ứng nhà ở: Đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ trong giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong đầu tư công cho phát triển. Việc mở rộng xây dựng đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông ở các thành phố về phía vùng nông thôn, ngoại thành đã biến đất nông thôn lâu nay sử dụng với hiệu quả thấp trở thành nguồn cung đất rất lớn cho xây dựng nhà ở và các công trình thuộc kết cấu hạ tầng khác. Quá trình đô thị hoá đã làm chuyển dịch khả năng sử dụng đất đai, làm tăng cung về đất cho những nhu cầu xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng đô thị. 

Nền kinh tế chung tăng trưởng, thị trường tài chính - tín dụng tiếp tục phát triển và vận hành ổn định, tạo cơ sở để các nhà đầu tư tiếp cận các nguồn vốn khác nhau để đầu tư xây dựng nhà ở, đặc biệt là đối với nguồn vốn dài hạn. Nhu cầu về quỹ đầu tư bất động sản và quỹ tín thác bất động sản tăng mạnh trong giai đoạn 2021-2030.

Yếu tố chính sách

Trong giai đoạn 2021 - 2030, Chính sách phát triển nhà ở tập trung hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Nhà nước thực hiện tốt chức năng xây dựng và quản lý thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, phân bổ nguồn lực phát triển theo cơ chế thị trường.

Việc phát triển nhà ở trong giai đoạn mới dựa trên quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của vùng, của khu vực, gắn với thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội. Cụ thể: Phát triển nhà ở xã hội hài hòa, hợp lý, chú trọng đối tượng người có thu nhập thấp, thu nhập trung bình và nhất là người yếu thế trong xã hội, cán bộ công chức, viên chức. Tập trung phát triển nhà ở và điều tiết bằng các công cụ quản lý nhà nước, sử dụng công cụ, cơ chế thuế để hạn chế đầu cơ bất động sản; hoàn chỉnh, bổ sung cơ chế mua, thuê mua nhà ở; hoàn chỉnh cơ chế phân cấp, giao quyền…

Quan điểm phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030

Trên cơ sở đánh giá kết quả, những tồn tại, bất cập trong lĩnh vực phát triển nhà ở giai đoạn 2011 - 2020 và dự báo nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Xây dựng đề xuất một số quan điểm phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có sự tiếp tục kế thừa một số quan điểm cơ bản xuyên suốt; đồng thời bổ sung một số quan điểm mới nhằm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi về phát triển nhà ở trong giai đoạn mới.

Những quan điểm cơ bản xuyên suốt bao gồm việc đảm bảo quyền có chỗ ở cho người dân, việc phát triển nhà ở là trách nhiệm và cần có sự tham gia của tất cả các bên bao gồm người dân, doanh nghiệp và nhà nước; Phát triển nhà ở vừa là ngành kinh tế quan trọng vừa là công cụ đảm bảo an sinh và công bằng xã hội; Phương thức phát triển nhà ở cho mọi tầng lớp nhân dân được thực hiện chủ yếu thông qua cơ chế thị trường có sự khuyến khích, tạo điều kiện, quản lý, điều tiết của Nhà nước bằng chính sách và các hỗ trợ trực tiếp cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

Bên cạnh đó, trong tình hình mới, quan điểm về chất lượng nhà ở tiếp tục được quan tâm và bổ sung nâng cấp theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng, chú trọng tiện nghi, môi trường sống đáp ứng được mức sống ngày càng cao của người dân và phù hợp xu hướng phát triển bền vững, phát triển xanh, thân thiện môi trường thông qua việc xây dựng và áp dụng những quy chuẩn, tiêu chuẩn.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 nhu cầu phát triển xây dựng đất nước đang thực hiện đẩy mạnh hoạt động công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, số hóa, vì vậy cần bổ sung quan điểm về chăm lo chỗ ở, nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp, khu kinh tế, đảm bảo cơ sở xã hội và an sinh cho lực lượng lao động này.

Bạn đang đọc bài viết Phát triển nhà ở với quan điểm mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Tạp chí Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Biến thể BA.5 chiếm 80% tổng số ca COVID-19
Qua giải trình tự gene virus mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, ghi nhận biến chủng BA.5 chiếm ưu thế với 80% số bệnh nhân COVID-19, còn lại là các biến chủng khác của Omicron.