Thứ sáu, 02/12/2022 22:34 (GMT+7)
Hội thảo Khoa học Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng
Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng là một nhân vật lịch sử tiêu biểu của đất nước Việt Nam và TP. Hà Nội. Ông là lãnh tụ một cuộc nổi dậy chống lại sự đô hộ của nhà Đường thời Bắc thuộc lần thứ ba (602-905).