Thứ bảy, 25/06/2022 15:03 (GMT+7)
Thanh Hóa công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị
Bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Thanh Hóa ban hành theo Quyết định số 1194/QĐ-UBND, bao gồm: Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng, Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước và Đơn giá duy trì cây xanh.