Thứ bảy, 25/06/2022 15:54 (GMT+7)
Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam (Bài 2)
Từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới mở cửa phát triển đất nước đến nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến vấn đề làm thế nào để không chỉ phát triển mà phải là phát triển bền vững và phát triển kinh tế tuần hoàn là một xu hướng của phát triển bền vững.